Roman Siwek

Prof. Roman Siwek prze­szło 25 lat pro­wa­dzi klasę puzonu i tuby w UMFC. Poprzed­nio był peda­go­giem w wyż­szych szko­łach muzycz­nych w Kra­ko­wie i Kato­wi­cach. Przez 10 lat uczył rów­nież w liceum muzycz­nym w Kato­wi­cach. Kilku jego wycho­wan­ków jest nauczy­cie­lami aka­de­mic­kimi i zaj­muje eks­po­no­wane sta­no­wi­ska w naj­lep­szych pol­skich orkie­strach. Nie­któ­rzy osią­gali rów­nież laury na kon­kur­sach ogól­no­pol­skich i międzynarodowych.

Przez bli­sko 25 lat był solo puzo­ni­stą w Orkie­strze Fil­har­mo­nii Naro­do­wej, a poprzed­nio w Wiel­kiej Orkie­strze Sym­fo­nicz­nej Pol­skiego Radia i Tele­wi­zji. Zdo­byte na kon­kur­sach nagrody – w 1962 r. w Pra­dze (II) i w 1966 r. w Gene­wie (I), spra­wiły, że wystą­pił na estra­dach wielu fil­har­mo­nii kra­jo­wych w kon­cer­tach sym­fo­nicz­nych, reci­ta­lach i kon­cer­tach kame­ral­nych, głów­nie z kwin­te­tem instru­men­tów dętych bla­sza­nych zło­żo­nym z muzy­ków Fil­har­mo­nii Narodowej.

Na taśmach PR zostały zare­je­stro­wane w jego wyko­na­niu kon­certy solowe z orkie­strą WOSPRiTV takich kom­po­zy­to­rów jak K. Serocki, M. Spi­sak, J. F. Haen­del, H. Tomasi, J.G. Albrechts­ber­ger, G.Ch. Vagen­seil i H. Małecki, liczne kom­po­zy­cje z for­te­pia­nem i utwory kameralne.

W Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym Fry­de­ryka Cho­pina był przez dwie kaden­cje kie­row­ni­kiem Kate­dry Kame­ra­li­styki, a w latach 1999–2005 kie­row­ni­kiem Kate­dry Instru­men­tów Dętych. Jest w uczelni bez­po­śred­nim orga­ni­za­to­rem ogól­no­pol­skich festi­wali puzo­no­wych (pięć edy­cji w cyklu co trzy lata), ogól­no­pol­skich kon­kur­sów zespo­łów instru­men­tów dętych w cyklu 2-letnim. Jest także kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym i współ­or­ga­ni­za­to­rem 5 edy­cji ogól­no­pol­skiego festi­walu trę­ba­czy w Kaliszu.

W Cen­trum Edu­ka­cji Arty­stycz­nej, od lat 80., pełni rolę kon­sul­tanta pro­gra­mo­wego w zakre­sie prze­słu­chań dla instru­men­tów dętych bla­sza­nych. Z racji dzia­łal­no­ści peda­go­gicz­nej uczest­ni­czył i prze­wod­ni­czył jury sze­regu kon­kur­sów kra­jo­wych i o zasięgu mię­dzy­na­ro­do­wym: w Gdań­sku i Jastrzę­biu Zdroju.

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?