XXXV JUBILEUSZOWY KURS INTERPRETACJI W GRZE NA INSTRUMENTACH DĘTYCH

Kiedy:
03/07/2017 – 13/07/2017 całodniowy
2017-07-03T00:00:00+02:00
2017-07-14T00:00:00+02:00

Duszniki Zdrój 3-13 lipca 2017r.

Kierownik artystyczny Kursu – prof. CzesÑaw KLONOWSKI

Kierownik Organizacyjny – mgr Andrzej £UCKI

Honorowy Kierownik Organizacyjny – prof. Wilhelm KRZYSTEK

Kurs prowadzony bêdzie w kategoriach instrumentów dêtych

drewnianych i blaszanych w nastêpujÅcych specjalnooeciach:

flet, obój, klarnet, fagot, róg, saksofon, trÅbka, puzon, tuba oraz

dête zespoÑy kameralne.

XXXV JUBILEUSZOWY KURS INTERPRETACJI

W GRZE NA INSTRUMENTACH DÊTYCH

W PROGRAMIE :

zajêcia indywidualne

zajêcia zespoÑów kameralnych

koncerty poszczególnych klas instrumentalnych w Dworku Chopina

koncert finaÑowy przedstawicieli wszystkich klas instrumentalnych

W kursie mogÅ wziÅæ udziaÑ absolwenci i studenci uczelni muzycznych

jak równie¿ mÑodzie¿ poni¿ej 16 roku ¿ycia (pod warunkiem przyjazdu

wraz z opiekunem)

Uczestnictwo w kursie mo¿e byæ aktywne lub bierne.

Uczestnicy powinni przygotowaæ kilka utworów i posiadaæ nuty ÑÅcznie

z akompaniamentem.

Kurs ten jest równie¿ okazjÅ do rozmów z pedagogami szkóÑ muzycznych

I i II stopnia przedstawionych specjalnooeci.

Pobyt w Dusznikach Zdroju jest ponadto doskonaÑÅ okazjÅ do korzystania

z zabiegów rehabilitacyjnych. Duszniki Zdrój dysponujÅ bogatÅ ofertÅ

gabinetów fizykoterapii, odnowy biologicznej

.

oraz nowym basenem

w Sanatorium Jan Kazimierz (w sÅsiedztwie Dworku Chopina)

OpÑata w zajêciach kursu wyniesie:

– dla uczestnika czynnego – 1100 PLN,

– dla uczestnika biernego – 910 PLN,

– dla opiekunów i obserwatorów – 910 PLN.

OpÑatê nale¿y przesÑaæ dopiero po otrzymaniu zawiadomienia

o zakwalifikowaniu, w terminie do 20 czerwca 2017r. W ramach tej opÑaty

organizatorzy zapewniajÅ peÑne wy¿ywienie i zakwaterowanie.

Istnieje mo¿liwooeæ zakwaterowania w pokojach o podwy¿szonym standardzie,

w pokojach 2-osobowych z Ñazienkami DW Rondo. OpÑata wzrooenie wtedy

o 100 PLN od osoby.

Miejscem zakwaterowania bêdÅ:

Domy Wypoczynkowe „POLONEZ” oraz „¯YCZENIE”

w Dusznikach Zdroju przy ul. Zdrojowej 38.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie organizatorzy

zwrócÅ dokonanÅ wpÑatê z potrÅceniem kwoty w wysokooeci 5% caÑkowitej

opÑaty za kurs (koszty organizacyjne).

Zajêcia odbywaæ siê bêdÅ w Dworku Chopina,

w budynkach Domów Wczasowych oraz w salach SzkoÑy Podstawowej

w Dusznikach Zdroju.

W koncertach poszczególnych klas wystÅpiÅ wszyscy uczestnicy czynni

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?