I Ogólnopolski Konkurs Puzonistów i Tubistów im. Pawła Waloszczyka

Kiedy:
05/11/2014 – 08/11/2014 całodniowy
2014-11-05T00:00:00+01:00
2014-11-09T00:00:00+01:00
Gdzie:
OSM I i II st. im. F. Chopina
Stanisława Moniuszki 17
Bytom
Polska

REGULAMIN
I Ogólnopolskiego Konkursu Puzonistów i Tubistów imienia Pawła Waloszczyka
I
1. Organizator
• Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w
Bytomiu,
2. Współorganizator
• Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
3. Opiekun merytoryczny
• Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
4. Konkurs odbędzie się w dniach od 5-8 listopada 2014 roku w sali
koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w
Bytomiu, przy ul. Moniuszki 17.
5. W konkursie mogą brać udział uczestnicy w 3 grupach:
• I grupa uczniowie szkół muzycznych I st. oraz uczniowie szkół
muzycznych II st. urodzeni po 1 stycznia 1998r.
• II grupa uczniowie szkół muzycznych urodzeni przed 1998 r. oraz
absolwenci szkoły muzycznej z 2014 r.
• III grupa studenci oraz absolwenci Akademii Muzycznych do 26 roku
życia. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Fryderyka Chopina w Bytomiu

6. Konkurs jest:
• jednoetapowy dla uczestników grupy I
• dwuetapowy dla uczestników grupy II i III
7. Ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród oraz koncert laureatów
odbędzie się 8 listopada 2014r. w sali koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu. Program koncertu będzie
ustalony przez jury w porozumieniu z laureatami.
8. Wszyscy laureaci zobowiązani są wziąć udział w koncercie laureatów.
Nieusprawiedliwiona absencja na koncercie laureatów oznacza rezygnację z
nagrody rzeczowej.
II
1. Kandydatów do udziału w konkursie delegują szkoły muzyczne I i II st.
Zgodność danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym potwierdza dyrektor
szkoły delegującej. Zgłoszenia absolwentów szkół muzycznych z 2014 r. ,
studentów oraz absolwentów szkół wyższych dokonują sami zainteresowani ,
poświadczając zgodność danych własnoręcznym czytelnym podpisem.
III
1. Jury konkursu powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w
Warszawie.
2. Tryb pracy komisji podejmującej decyzje w sprawie oceniania i nagradzania
uczestników reguluje regulamin pracy jury.
2. Decyzje jury są ostateczne. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Fryderyka Chopina w Bytomiu

IV
1. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w kolejności alfabetycznej
nazwisk, począwszy od wylosowanej przez organizatorów litery. Kolejność ta
zachowana będzie do końca konkursu.
2. Ze względów organizacyjnych i programowych sekretariat konkursu ma
prawo dokonania zmian w kolejności przesłuchań w ramach jednego dnia.
3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania programu określonego
szczegółowo w załączniku do regulaminu. Jury może przerwać występ, jeśli czas
prezentacji przekroczy wyznaczony limit.
4. Organizatorzy nie udostępniają ani nie pośredniczą w nabyciu materiałów
nutowych potrzebnych do realizacji określonego w załączniku programu.
5. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora.
6. Próby akustyczne w auli szkoły będą możliwe w dniu 4 listopada 2014 r. od
godz. 14:00-20:00 oraz w przerwach przesłuchań konkursowych, po
wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły.
V
1. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
2. Dopuszcza się przyznanie nagród pozaregulaminowych.
VI
1. Zgłoszenia do udziału w konkursie oraz zgoda na przetwarzanie danych
osobowych, , wyłącznie na formularzach , które można pobrać ze strony
internetowej www.muzycznabytom.pl wraz z dowodem wpłaty w wysokości
150 zł. należy przesłać pocztą w terminie do 6 października 2014 r. (decyduje
data stempla pocztowego). Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Fryderyka Chopina w Bytomiu

na adres: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
ul. Moniuszki 17, 41-902 Bytom
nazwa odbiorcy: Rada Rodziców przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej
I i II st. im. F. Chopina , ul. Moniuszki 17, 41-902 Bytom
Nr konta: 81 1560 1049 0000 9030 0027 6322
z dopiskiem „ KONKURS 2014”- imię i nazwisko uczestnika
2. Przyjęte będą tylko zgłoszenia wypełnione komputerowo lub maszynowo,
zawierające wszystkie wymagane dane wraz z załącznikami: dowód dokonania
wpłaty wpisowego w pełnej kwocie oraz zgody i oświadczenie.
3. Lista uczestników zakwalifikowanych do konkursu będzie opublikowana na
stronie internetowej szkoły: www.muzyczna.bytom.pl w dniu
24 października 2014 r.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie zgłoszonego i
zakwalifikowanego do udziału uczestnika opłata nie podlega zwrotowi.
VII
1. Pełnoletni uczestnicy konkursu lub rodzice (opiekunowie prawni)uczestników
niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację danych
osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku uczestnika przez organizatorów w
celach wynikających z regulaminu tego konkursu, podpisując stosowne
dokumenty, które są załącznikiem do formularza zgłoszeniowego.(Zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Fryderyka Chopina w Bytomiu

2. Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku uczestników konkursu,
fotografowania i rejestrowania występu w dowolnych technikach
audiowizualnych oraz do upublicznienia zgromadzonych materiałów na
stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji w celach reportażowych i
promocyjnych.
VIII
1. Organizatorzy udostępnią na stronie internetowej szkoły propozycje
noclegowe, jednak nie pośredniczą w rezerwacji miejsc.
2. Integralną częścią niniejszego regulaminu są następujące załączniki:
• program konkursu w kategorii puzonu i tuby
• karta zgłoszenia uczestnika
• oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu
• zgoda opiekuna, wykonawcy na przetwarzanie danych osobowych
• zgoda na udział w konkursie.
3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela kierownik artystyczny
pan Michał Mazurkiewicz tel: 602475180

dokumenty

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?