Muzyczne e-Konfrontajce Młodych Koszalin 2017

Kiedy:
05/05/2017 – 15/06/2017 całodniowy
2017-05-05T00:00:00+02:00
2017-06-16T00:00:00+02:00

Regulamin

Muzycznych  e-Konfrontacji Młodych – Koszalin 2017

Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Multiinstrumentalnego

 

Organizator konkursu oraz kalendarz

 1. Konkurs Muzyczne e-Konfrontacje Młodych – Koszalin 2017, zwany dalej konkursem organizowany jest przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie, zwany dalej organizatorem, we współpracy z Filharmonią Koszalińską im S. Moniuszki oraz innymi instytucjami i osobami prywatnymi. Patronem medialnym imprezy jest Polskie Radio Koszalin.
 1. Muzyczne e-Konfrontacje Młodych – Koszalin 2017 mają formę ogólnopolskiego konkursu, dedykowanego młodym instrumentalistom różnych specjalności oraz wokalistom. Konkurs jest otwarty dla uczestników z Polski, kształcących się w placówkach publicznych I i II stopnia, niepublicznych, jak i formie lekcji prywatnych. Obecna edycja konkursu jest zamknięta dla studentów akademii muzycznych.
 1. Konkurs rozpoczyna się 5 maja 2017 roku i trwa do 15 czerwca 2017
 1. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące samego konkursu, programu oraz Jurorów znajdują się na stronie muzycznekonfrontacje.pl . Strona jest aktualizowana na bieżąco i stanowi platformę komunikacji między organizatorem a uczestnikami.
 1. Harmonogram konkursu:
 1. 05 – 20.05. 2017 r. – nadsyłanie zgłoszeń w formie elektronicznej wraz z nagraniem programu konkursowego (link)
 2. 05 – 22.05. 2017 r. – sprawdzanie nadesłanych materiałów
 3. 05 – 4.06. 2017 r. – prace Jury – I etap
 4. 06 – 7.06. 2017 r. – obliczanie wyników I etapu
 5. 06. 2017 r. – ogłoszenie wyników I etapu
 6. 06 – 11.06. 2017 r. – prace Jury – II etap
 7. 06. – 14.06. 2017 r. – obliczanie wyników II etapu
 8. 06.2017 r. – ogłoszenie wyników II etapu i listy Laureatów konkursu
 1. Koncert laureatów Grand Prix z orkiestrą w sali Filharmonii Koszalińskiej zaplanowany zostanie w sezonie artystycznym 2017-18 roku.
 1. Zwycięzcy poszczególnych sekcji instrumentalnych dokonają nagrania materiału w studiu Polskiego Radia Koszalin pomiędzy 1.07. a 30.11. 2017 r. Dokładny termin zostanie ustalony przez organizatora, w porozumieniu z uczestnikami nagrania i jego realizatorami.
 1. Promocyjny album CD ukaże się w pierwszej połowie 2018 r.
 1. Projekt edukacyjny w postaci koncertów i warsztatów orkiestrowych zaplanowany jest na przełom lutego i marca 2018 r.

Grupy instrumentalne i kategorie wiekowe

 1. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone w następujących grupach instrumentalnych :

instrumenty strunowe (smyczkowe i gitara)

instrumenty dęte, perkusyjne oraz wokaliści

 1. Grupy podzielone są na następujące sekcje:

instrumenty strunowe

 1. I – skrzypce, altówka
 2. II – wiolonczela, kontrabas
 3. III – gitara klasyczna

instrumenty dęte, perkusyjne i wokaliści

 1. IV – flet poprzeczny, obój, klarnet, fagot, saksofon
 2. V – trąbka, waltornia, puzon, tuba, eufonium
 3. VI – perkusja
 4. VII – śpiew solowy
 1. Konkurs dedykowany jest uczniom klas w/w specjalności, z wyłączeniem studentów szkół wyższych, a uczestnicy będą podzieleni na sześć kategorii wiekowych:

kategoria A – urodzeni w 2008 r. i młodsi

kategoria B – urodzeni w 2006 r. i młodsi

kategoria C – urodzeni w 2004 r. i młodsi

kategoria D – urodzeni w 2002 r. i młodsi

kategoria E – urodzeni w 2000 r. i młodsi (w sekcji VII. Śpiew solowy – urodzeni w 1999 r. i młodsi)

kategoria F – urodzeni w 1997 r. i młodsi ( w sekcji VII. Śpiew solowy – urodzeni w 1995 r. i młodsi)

Uczniowie młodsi mogą uczestniczyć w grupie wiekowo starszej, wykonując właściwy dla niej program. Nie dopuszcza się występu w więcej niż jednej kategorii wiekowej

Program konkursu, nagranie oraz zgłoszenie

 1. Program konkursu dla poszczególnych sekcji instrumentalnych został opracowany indywidualnie przez członków Jury, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości konkretnej wiekowej grupy instrumentalistów. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymogami repertuarowymi lub przekroczenia obowiązującego w danej grupie wiekowej czasu o ponad 60 sekund, kandydat zostanie automatycznie zdyskwalifikowany.
 1. Uczestników obowiązuje wykonanie programu konkursowego z pamięci.
 1. Program konkursu dla poszczególnych sekcji i kategorii wiekowych dostępny jest w załączniku 1 regulaminu i na stronie internetowej konkursu.
 1. Nagrania audio-video programu konkursowego dokonuje uczestnik we własnym zakresie. Organizator nie stawia określonych wymagań jakościowych, zwraca jedynie uwagę na fakt, że jest ono jedynym podlegającym ocenie materiałem dostępnym Jurorom. Ze względu na specyfikę konkursu organizator prosi o uwzględnienie w pierwszej kolejności jakości dźwięku. Jakość obrazu musi pozwalać na rozpoznawalność wizualną uczestników.
 1. Nagranie programu konkursowego musi obejmować jego wykonanie jednorazowo w całości. Nie dopuszcza się jakiegokolwiek montażu, jak również nadsyłania kilku oddzielnych nagrań poszczególnych pozycji konkursowych. Wszelkie ślady montażu i inne, świadczące o ingerencji w nagranie konkursowe będą skutkowały dyskwalifikacją kandydata.
 1. W trakcie całego nagrania twarz, aparat wykonawczy i instrument uczestnika muszą być dobrze widoczne. W przypadku utworów z fortepianem wskazane jest również uwidocznienie akompaniatora. Rekomendowane są nagrania statyczne, bez zbliżeń i oddaleń, absolutnie nie dopuszcza się ujęć z kilku kamer.
 1. Zgłoszenie konkursowe dostępne jest w zakładce  każdej sekcji instrumentalnej na stronie konkursu. Należy uzupełnić je wymaganymi danymi oraz podać w nim link do swojego nagrania konkursowego. Nagranie musi być wcześniej umieszczone na dowolnej, ogólnodostępnej platformie wideo (You Tube lub inne).
 1. Zgłoszenie konkursowe należy wysyłać poprzez stronę e-Konfrontacji w terminie wynikającym z harmonogramu konkursu (do 20.05.2017r.). Potwierdzenie wpłaty, skan lub zdjęcie aktu urodzenia, zdjęcie uczestnika oraz jego imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy należy w tym samym czasie przesłać na adres skrzynki konkursowej: dane@muzycznekonfrontacje.pl Wysłanie zgłoszenia przez kandydata oznacza akceptację przez niego niniejszego Regulaminu w pełnym brzmieniu, bez żadnych zastrzeżeń.
 1. Opłata administracyjna Muzycznych e-Konfrontacji Młodych – Koszalin 2017 wynosi  80 PLN. Jej uiszczenie jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Opłatę administracyjną należy wpłacić na podany nr konta:

Stowarzyszenie Muzyk przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie

BOŚ Bank 47 1540 1043 2104 8995 5341 0001

najpóźniej do dnia 20 maja 2017 r.

Tytuł przelewu: e-Konfrontacje – Koszalin 2017 – (należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz szkołę)

Jury. Nagrody.

 1. Zasady oceniania i rozdziału nagród ustala Jury, w skład którego wchodzą wybitni instrumentaliści i pedagodzy. Jury powołuje organizator konkursu. Ocenie podlegają wyłącznie nagrania zamieszczone na ogólnie dostępnych platformach wideo w Internecie, do konkursu nie będą dopuszczone pliki umieszczone na dyskach wirtualnych w tzw. chmurze. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznawania nagrody lub miejsca oraz dzielenia nagród i miejsc ex aequo, z wyłączeniem Grand Prix. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 1. Dla każdej sekcji instrumentalnej powołane jest oddzielne, trzyosobowe Jury, które dokonuje oceny prezentacji konkursowych uczestników wszystkich kategorii wiekowych w skali 0-100 punktów ( I etap oceny). Prezentacje zwycięzców poszczególnych sekcji instrumentalnych (najwyższa ilość punktów we wszystkich kategoriach wiekowych danej sekcji) oceniać będzie Jury złożone ze wszystkich jurorów danej grupy instrumentalnej, również w skali 0-100 punktów (II etap oceny). Obie rundy przeprowadzone będą wyłącznie online. Punktacje Jurorów organizator opublikuje na stronie konkursu
 1. W każdej kategorii wiekowej danej sekcji instrumentalnej Jury może przyznać miejsca i wyróżnienia, premiowane pamiątkowymi dyplomami dla uczestników i ich pedagogów. Zdobywcy najwyższej punktacji w danej sekcji instrumentalnej, oprócz udziału w konkursie o Grand Prix, otrzymają dyplom zwycięzcy i nagrodę w postaci nagrania materiału muzycznego w studiu Polskiego Radia Koszalin..
 1. Zwycięzcy poszczególnych sekcji instrumentalnych rywalizować będą w swojej grupie o Grand Prix Muzycznych e-Konfrontacji Młodych. Jej zdobywca, oprócz pamiątkowego dyplomu, otrzyma Nagrodą główną konkursu – występ w charakterze solisty z orkiestrą symfoniczną w Sali koncertowej Filharmonii Koszalińskiej im. S. Moniuszki (dwa miejsca). Termin koncertu zostanie zaplanowany przez biuro koncertowe Filharmonii Koszalińskiej, w porozumieniu z organizatorem, zwycięzcą konkursu oraz jego opiekunami, w sezonie koncertowym 2017/18. Wybór pozycji koncertowej musi być dokonany w porozumieniu z organizatorem i podlega jego zatwierdzeniu.
 1. Jury i organizator może również przyznać inne nagrody, nie wymienione w regulaminie. Organizator planuje także zaproszenie wyróżniających się instrumentalistów do udziału w europejskich projektach edukacyjno-koncertowych, realizowanych w roku szkolnym 2017/18 (warsztaty orkiestrowe i koncerty).
 1. Koncert laureatów Grand Prix oraz realizowane przez organizatora koncerty symfoniczne z udziałem uczestników konkursu, mogą być rejestrowane,  przechowywane,  zwielokrotniane i rozpowszechniane przez niego bez żadnych ograniczeń technicznych, ilościowych, czasowych i terytorialnych, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii audiowizualnych, włączając w to publikację w środkach masowego przekazu. Każdy uczestnik akceptując regulamin przenosi nieodpłatnie na organizatora wszelkie prawa własnościowe do swoich prezentacji w ramach przesłuchań konkursowych oraz do swojego wizerunku. Organizator zastrzega sobie prawo do upoważniania innych osób i organizacji do korzystania z w/w praw. Jednocześnie uczestnik, wysyłając zgłoszenie konkursowe:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów konkursu

– wyraża zgodę na publikację swojego wyniku konkursowego, przyznanego przez Jury, na stronie internetowej konkursu

 1. Organizator informuje również uczestników, że prezentacja na konkursie i w przyszłości własnych nagrań i innych form rejestracji audiowizualnej musi odbywać się zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 Nr 24 poz.83).
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać:

mailowo – kontakt@muzycznekonfrontacje.pl

telefonicznie – 094 347 80 20,  +48 604 485 546.

Aktualizowane informacje na temat konkursu zamieszczane są na jego stronie internetowej: www.muzycznekonfrontacje.pl .

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?