Konkurs Pro Bohemia 2018

Kiedy:
05/04/2018 – 08/04/2018 całodniowy
2018-04-05T00:00:00+02:00
2018-04-09T00:00:00+02:00
Gdzie:
Ostrawa
Czechy

16. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny gry na instrumentach dętych (drewiane i blaszane), gra na fortepianie, gra na organach i śpiew.

Warunki i regulamin konkursu:

Konkurs odbędzie się w dniach 5 – 8 kwietnia 2018 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.

Organizator konkursu: Janáčkova konzervatoř i Gymnázium w Ostrawie
příspěvková organizace.

Konkurs jest otwarty w dyscyplinach: gra na instrumentach dętych (drewianych i blaszanych), gra na fortepianie, gra na organach i śpiew.

Konkurs ma jedną rundę we wszystkich dyscyplinach i kategoriach.

Uczestnik zgłoszony do danej kategorii nie może w dniu rozpoczęcia konkursu przekroczyć maksymalnej granicy wieku dla kategorii.

Uczestnik przynależący według wieku do niższej kategorii może startować w wyższej kategorii.

Uczestnik należący do wyższej kategorii nie może startować w niższej kategorii.

Zgłoszenie

Uczestnik powinien wysłać wypełnione zgłoszenie elektronicznie, będzie ono aktywne od 1 listopada 2017..

Ostateczny termin oddawania zgłoszeń jest 31 stycznia 2018. Wniosek musi być wypełniony we wszystkich punktach.

Odbiór każdego zgłoszenia zostanie ponownie potwierdzony. (Jeśli nie otrzymają państwo potwierdzenia, prosimy o sprawdzenie pod wymienionymi kontaktami, czy zgłoszenie zostało doręczone!)

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia wniosku z powodu braku miejsca!

Wymagane załączniki

Kopię dokumentu wskazującego datę urodzenia (kopia aktu urodzenia, kopia karty ubezpieczenia, legitymacji szkolnej, zaświadczenie szkoły, itp.). Dokumenty te można wysłać jako załącznik do zgłoszenia lub przez e-mail na adres info@jko.cz.

Wymagane załączniki muszą być wysyłane do dnia 31 stycznia 2018.

Załączników nie oddajemy.
Jeśli zgłoszenie i załączniki nie posiadają wymaganych informacji, to nie zostaną zaakceptowane przez organizatora.

Opłata za uczestnictwo

0. kategoria: 500,-Kč
1. kategoria: 500,-Kč
2. kategoria: 800,-Kč
3. kategoria: 1000,-Kč
4. kategoria: 1000,-Kč

Uczestnicy z Czech zapłacą opłatę przelewem:

Československá obchodní banka, a.s.
Nazwa konta: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Numer konta: 373548933/0300
Symbol zmienny: 417 i data urodzenia (ddmmrr)

Opłatę należy wnieść przed upływem terminu składania zgłoszeń, do 31. 1. 2018.
W polu tekstowym opłaty należy podać nazwisko uczestnika konkursu.

Opłata za udział w konkursie nie podlega zwrotowi.

Zagraniczni uczestnicy będą płacić opłatę w gotówce w CZK w sekretariacie konkursu podczas rejestracji przed rozpoczęciem konkursu. Data i godzina rozpoczęcia prezentacji będą opublikowane na stronie internetowej konkursu nie później niż 1. 4. 2018.

Wszystkie koszty podróży i zakwaterowania są opłacane przez samych uczestników.

Kategorie, limity czasu, repertuar:

Gra na instrumentach dętych

 

Instrumenty dęte blaszane
Konkurs w dyscyplinie instrumentów dętych blaszanych dotyczy następujących instrumentów: waltornia, trąbka, puzon, tenor / baryton / damper puzon, tuba. Każdy instrument w ramach jednej kategorii będzie oceniany oddzielnie, czyli będą oceniani uczestnicy konkursu grający na tym samym instrumencie.

Kategorie: / Limity czasu
1. kategoria: do 12 lat włącznie 3 – 5 min.
2. kategoria: do 15 lat włącznie 6 – 9 min.
3. kategoria: do 18 lat włącznie 9 – 12 min.
4. kategoria: do 21 lat włącznie 12 – 15 min.

Repertuar konkursowy musi obejmować jeden utwór czeskiego kompozytora.
W repertuarze uczestników 4. kategorii w dyscyplinie gra na trąbkę musi pojawić się, obowiązkowo, utwór Bohuslava Martinů: Sonatina pro trubku a klavír/Sonatina na tróbkę i fortepian.
Transkrypcje są dozwolone. Gra z pamięci nie jest wymagana.

Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.

 

Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.

Regulamin konkursu:

Uczestnicy we wszystkich dyscyplinach i kategoriach rywalizować będą w porządku alfabetycznym według nazwiska.

Organizator lub przewodniczący jury w porozumieniu z organizatorem może ze względów organizacyjnych lub innych poważnych powodów podjąć decyzję o zmianie kolejności uczestników.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do stawienia się w odpowiednim czasie, przed rozpoczęciem konkursu do właściwej sali, gdzie odbywa się konkurs.

Jeżeli uczestnik konkursu nie pojawi się na konkursie w odpowiednim czasie, zostanie wykluczony z konkursu. Przewodniczący jury może na wniosek jury w uzasadnionym przypadku zdecydować, że uczestnik może nadal brać udział w konkursie.

Gra uczestnika konkursu musi być zgodna z dolnym końcem limitu czasu.
Jeśli uczestnik nie dotrzyma dolnej granicy limitu czasu, będzie dyskwalifikowany. Liczy się tylko czysty czas repertuaru konkursowego.
Jeśli występy konkursowe przekroczą górną granicę limitu czasu, jury może zakonczyć występ uczestnika. To nie ma wpływu na liczbę punktów konkursowych i ostateczny wynik.

Każdą dyscyplinę ocenia odpowiednie jury złożone z przewodniczącego, czterech lub sześciu sędziów i sekretarza. W przypadku dużej liczby zgłoszeń w zakresie gry na instrumentach dętych drewnianych będzie grę na saksofonie oceniać oddzielne jury.

Sekretarze nie mają prawa przyznawania punktów, ich praca ma charakter organizacyjny.

Przewodniczący i członkowie jury są powoływani przez organizatora.

Jury będzie pracować równolegle.

O zajęciu miejsca decyduje liczba uzyskanych punktów.

Ocena poszczególych występów jest od 1 do 25 punktów, ale jurorzy nie przyznają punktów swoim uczniom lub osobom bliskim, jeśli nie słyszeli całości występu konkursowego.

Suma jest dzielona przez liczbę punktujących sędziów, osiągnięty średni wynik oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.

Przewodniczący jury ogłosi absolutnego zwycięzcę w każdej dyscyplinie. Częścią nagrody jest nagroda finansowa, a nagrodzony ma obowiązek wystąpić bez wynagrodzenia na Koncercie Laureatów, który odbędzie się w ramach 42. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Janáčkův máj w pierwszych dniach czerwca. Data koncertu zostanie dokładnie określona do rozpoczęcia konkursu.

Ponadto jury przyznaje w każdej kategorii 1., 2. i 3. nagrodę oraz, w stosownych przypadkach, wyróżnienie.

Uczestnik, który otrzyma 1. nagrodę, otrzymuje również tytuł laureata.

W przypadku remisu lub niewielkiej różnicy punktów jury może przyznać nagrodę lub wyróżnienie większej liczbie uczestników.

W przypadku nieosiągnięcia pożądanego limitu punktów lub w przypadku, kiedy interpretacje utworu nie są na odpowiednim poziomie, jury ma prawo do nieprzyznania nagrody lub nie ogłoszenia absolutnego zwycięzcy.

Wszyscy laureaci otrzymają dyplom.

Wszelkie spory rozwiązuje wyznaczony przedstawiciel organizatora.

Jeśli jury uzna, że uczestnik konkursu poważnie naruszył warunki konkursu lub regulamin konkursu, może zostać wykluczony z konkursu.

Zasady te są wiążące dla wszystkich jurorów.

Występy konkursowe we wszystkich kategoriach są otwarte dla publiczności.

Gra z ksera materiału muzycznego podczas publicznych występów jest naruszeniem praw autorskich i uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne sankcje prawne.

Zgoda:
Poprzez podanie zgłoszenia i udział w konkursie daje uczestnik (lub opiekun prawny) organizatorom zgodę na przeprowadzenie dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej podczas konkursu oraz ewentualnych występów koncertowych i późniejszego wykorzystania do prezentacji lub promowania konkursu.

Praw autorskich dotyczących sporządzenia zapisu audiowizualnego nie można dochodzić.
Sporządzanie innych zapisów audiowizualnych nie jest dozwolone.

Warunki Konkursu oraz Regulamin Konkursu są publikowane w języku czeskim, angielskim i polskim.
W przypadku sporu zobowiązujący jest tekst czeski.

Wysłanie zgłoszenia do konkursu stanowi akceptację warunków i zasad konkursowych.

Dokument do pobrania TUTAJ

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?