III Ogólnopolski Konkurs Puzonistów i Tubistów

Kiedy:
10/04/2014 – 11/04/2014 całodniowy
2014-04-10T00:00:00+02:00
2014-04-12T00:00:00+02:00
Gdzie:
PSM I i II st.
Grobelna 6
Pabianice
Poland
Kontakt:
PSM I i II st.
(42) 215 55 39

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Pañstwowa Szkola Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach.
 2. Konkurs jest jednoetapowy.
 3. Celem konkursu jest prezentacja dorobku artystycznego uczniów i pedagogów, podnoszenie poziomu nauczania, konfrontacja osi±gniêæ i wymiana doswiadczeñ pedagogicznych.
 4. Konkurs odbêdzie siê w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 r. Rozpoczêcie przes³uchañ grupy I nast±pi 11 kwietnia i tego samego dnia – og³oszenie wyników. Przes³uchania grupy II i III odbêd± siê 12 kwietnia.
 5. W konkursie mog± braæ udzia³ uczniowie szkó³ muzycznych I i II stopnia. Szkole moze reprezentowaæ maksymalnie 4 uczniów.
 6. Przes³uchania zostan± przeprowadzone i ocenione w trzech grupach wiekowych:
  • I – szko³y I stopnia (c. 4) – kl. III i IV lub (c. 6) – kl. V i VI
  • II – szko³y II stopnia – do 16 roku ¿ycia
  • III – szko³y II stopnia – powy¿ej 16 roku ¿ycia
 7. Ka¿dy uczestnik zobowi±zany jest do wykonania dowolnego programu z akompaniamentem:
  • Grupa I – do 6 minut
  • Grupa II – do 8 minut
  • Grupa III – do 10 minut
 8. Program nale¿y wykonaæ z pamiêci.
 9. Uczestników konkursu oceniaæ bêdzie Jury powo³ane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej na wniosek Dyrektora Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach.
 10. Jury bêdzie oceniaæ uczestników w skali od 1 do 25 punktów.
 11. Decyzje Jury s± ostateczne i nieodwo³alne.
 12. Wyró¿nieni uczniowie otrzymaj± nagrody, a wszyscy uczestnicy – dyplomy.
 13. Uczestnik przyje¿d¿a z w³asnym akompaniatorem.
 14. Koszty przejazdu, wy¿ywienia i noclegu oraz rezerwacji hotelu dokonuj± uczestnicy konkursu.
 15. Konkurs jest otwarty dla publiczno¶ci.
 16. Uczestnicy wyra¿aj± zgodê na rejestracjê wystêpu konkursowego.
 17. Zg³oszenia nale¿y nadsy³aæ na za³±czonym formularzu do 01 marca 2014 r. na adres:
  Pañstwowa Szko³a Muzyczna I i II stopnia
  ul. Grobelna 6
  95-200 Pabianice
 18. Wpisowe od ka¿dego uczestnika wynosi 70 z³ i nale¿y je wp³aciæ na konto:
  PKO BP O/Pabianice 80 1020 3437 0000 1402 0014 7603
  z dopiskiem: III Ogólnopolski Konkurs Puzonistów i Tubistów
 19. W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi
 20. Ewentualne pytania nale¿y kierowaæ:
  do mgr Paw³a Wasilewskiego tel. 601 075 652, e-mail: wasilewskipawel@poczta.onet.pl
  lub sekretariatu szko³y tel/fax 42 215 55 39, e-mail: sekretariat_muzyczna@wp.pl

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?