VI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych

Kiedy:
19/06/2009 – 21/06/2009 całodniowy
2009-06-19T20:06:00+02:00
2009-06-21T20:06:00+02:00
Gdzie:
Kozy
Polska
Kontakt:

VI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych
ZŁOTA TRĄBKA
Kozy 2009

Organizatorzy

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku – Białej

Samorząd Gminy Kozy

Dom Kultury w Kozach

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Współorganizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej

Samorządy Gmin Powiatu Bielskiego

Cele festiwalu:

– pobudzenie aktywności społeczno-kulturalnej orkiestr,

– doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich orkiestr dętych,

– propagowanie i upowszechnianie kultury muzycznej w społeczeństwie,

– konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów,

– popularyzowanie narodowej twórczości muzycznej,

– rozwijanie współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej.

Warunki zgłoszenia:

1. Festiwal odbędzie się w dniach 20 – 21 czerwca 2009 roku

* 20 czerwca konkurs artystycznej musztry paradnej i koncerty plenerowe,
* 2 1czerwca konkurs główny i koncerty plenerowe.

2. W Festiwalu uczestniczyć mogą orkiestry amatorskie, które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia.

3. Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 31 stycznia 2009 roku.

Warunki uczestnictwa:

1. O zakwalifikowaniu orkiestry do udziału w Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez Organizatorów, na podstawie nagrania (demo) i karty zgłoszenia z wykazaniem znaczących sukcesów na festiwalach i konkurach (krajowych lub zagranicznych), na przestrzeni ostatnich 5 lat. O przyjęciu zgłoszenia zespół zostanie powiadomiony do dnia 1 marca 2009 r.

2. Festiwal przeznaczony jest wyłącznie dla amatorskich orkiestr dętych młodzieżowych i dorosłych. W Festiwalu uczestniczyć mogą tylko te orkiestry, w których skład wchodzą instrumentaliści stale współpracujący z tymi orkiestrami.

Wyklucza się udział muzyków zawodowych zaangażowanych na sam Festiwal.

3. Festiwal ma charakter konkursu.

4. Laureat Grand Prix nie może brać udziału w części konkursowej kolejnej edycji Festiwalu, może wystąpić jako gość.

5. Czas występu w konkursie nie może przekroczyć 20 minut (przekroczenie limitu czasu powoduje, że zespół nie będzie oceniany). W programie konkursowym zespoły wykonują utwory:

a. jeden kompozytora z kraju, z którego pochodzi orkiestra,

b. jeden klasyczny na orkiestrę dętą (walc, polka lub marsz),

c. inne dowolnie wybrane przez zespół.

6. Na festiwal dyrygent orkiestry dostarcza do dyspozycji jury jeden komplet partytury, lub głosów dyrekcyjnych wykonywanych utworów.

7. Każda orkiestra zobowiązana jest do wspólnego wykonania przez połączone orkiestry Hymnu Unii Europejskiej (opracowanie: Joseph Kanz)

Utwór ten nie może być wykonywany w ramach programu konkursowego.

8. Organizatorzy zachęcają orkiestry do wzięcia udziału w konkursie artystycznej musztry paradnej (w dniu 20 czerwca 2009r.)

a. Zgłoszenie do konkursu musztry wymaga odnotowania w karcie zgłoszenia do festiwalu.

b. Zespół zgłoszony do konkursu artystycznej musztry paradnej zobowiązany jest do prezentacji programu artystycznej musztry paradnej złożonego z dwóch układów choreograficznych. Czas trwania jednego układu do 5 minut. Prezentacja odbywać się będzie na przestrzeni ok. 20m x 30 m.

c. W układzie choreograficznym musztry uczestniczy zespół orkiestry (wyklucza się samodzielny występ mażoretek przy akompaniamencie orkiestry).

9. O kolejności występów decyduje Rada Artystyczna w porozumieniu z organizatorami.

10. Zespoły są zobowiązane do udziału w koncertach pozakonkursowych.

Regulamin Jury konkursu głównego:

1. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem Festiwalu.

2. Jury konkursu oceniać będzie: intonację, interpretację, dynamikę, rytmikę, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny.

3. Maksymalna ilość punktów za wykonany program konkursowy – 30 punktów.

4. Oceny Jury są tajne.

5. Decyzje Jury mają charakter ostateczny.

Regulamin Jury konkursu artystycznej musztry paradnej:

1. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu.

2. Jury konkursu oceniać będzie: reżyserię pokazu – dobór elementów musztry i ich współgranie z muzyką, dyscyplinę pokazów – utrzymanie rytmu i zgranie zespołu oraz ogólny wyraz artystyczny.

3. Maksymalna ilość punktów za wykonany program konkursowy – 30 punktów.

4. Oceny Jury są tajne.

5. Decyzje Jury mają charakter ostateczny.

Nagrody i wyróżnienia:

Konkurs główny Festiwalu:

Dla najlepszego zespołu biorącego udział w konkursie przewiduje się przyznanie Grand Prix – Beskidzki muzykant i nagroda pieniężna.

Na festiwalu w zależności od uzyskanej ilości punktów orkiestrze przyznaje się:

Złoty Dyplom (26 – 30 punktów)

I miejsce – nagroda pieniężna

II miejsce – nagroda pieniężna

III miejsce – nagroda pieniężna

Srebrny Dyplom (21 – 25 punktów)

Brązowy Dyplom (16 – 20 punktów)

Nagrody specjalne – wyróżnienia:

– za najciekawsze wykonanie utworu narodowego kompozytora,

– za najciekawszą interpretację walca, polki lub marsza,

– dla najlepszego kapelmistrza,

– dla najlepszej orkiestry młodzieżowej,

– nagroda publiczności

Konkurs artystycznej musztry paradnej:

Złoty Dyplom (26 – 30 punktów)

Srebrny Dyplom (21 – 25 punktów)

Brązowy Dyplom (16 – 20 punktów)

Przewidywana pula nagród finansowych w konkursach: 15.000.- zł.

Jury ma prawo innego podziału nagród, niż przewiduje regulamin.

Zespoły uczestniczące w festiwalu otrzymują pamiątkową statuetkę (miniatura Beskidzkiego Muzykanta), dyplomy i upominki.

Przed ogłoszeniem werdyktu organizowane jest spotkanie dyrygentów z jurorami w celu omówienia występów konkursowych, przekazania uwag, opinii i spostrzeżeń.

Koncerty pozakonkursowe:

1. Koncerty odbywać się będą w Kozach, Bielsku – Białej oraz gminach powiatu bielskiego.

2. Zespoły uczestniczące w Festiwalu są zobowiązane do przygotowania stosownego programu (ok.30 minut).

3. Program koncertów pozakonkursowych orkiestry otrzymają w biurze organizacyjnym Festiwalu.

Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w repertuarze koncertów plenerowych walca, polki.

Postanowienia ogólne:

1. Akredytacja na Festiwalu od 20 czerwca (godz. 10.00) do 22 czerwca (10.00).

2. Zespoły przyjeżdżają na Festiwal na własny koszt.

3. Dla akredytowanych uczestników Festiwalu organizatorzy zapewniają nieodpłatnie noclegi w lokalnych szkołach (w salach lekcyjnych i sportowych) oraz posiłki w stołówce szkolnej (opiekunowie, kierowcy, etc. akredytowani są na warunkach jak członkowie zespołu orkiestry).

4. Uczestnicy Festiwalu korzystający z noclegów proszeni są o zabranie z sobą karimaty i śpiwora.

5. Zespoły zainteresowane noclegami i wyżywieniem na innych warunkach (np. hotel, restauracja) pokrywają 100% kosztów pobytu na Festiwalu.

6. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu następuje jedynie na podpisanej przez osoby odpowiedzialne za zespół karcie zgłoszenia. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wraz z nagraniem demo wysłać na adres biura festiwalowego. Ponadto kartę zgłoszenia wypełnioną komputerowo oraz załączniki (historia zespołu, zdjęcia) należy przesłać drogą elektroniczną na adres festiwal@kozy.pl.

Uwagi:

a. Ewentualne zmiany danych wymienionych w karcie zgłoszenia winny być zgłoszone Organizatorowi na piśmie nie później niż do dnia 30 kwietnia 2009r.

b. Dane podane w karcie zgłoszenia są wiążące dla Orkiestry i Organizatorów.

c. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia od Orkiestry zwrotu kosztów poniesionych w konsekwencji zmian dokonanych przez Orkiestrę po wyznaczonym terminie.

7. Zgłoszenie orkiestry do udziału w festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką wykonywanych przez orkiestrę koncertów i rozpowszechniania tych zapisów.

8. Orkiestry uczestniczące w festiwalu obowiązuje terminowe stawienie się na festiwal i przestrzeganie porządku ustalonego przez organizatorów, występowanie w jednolitych strojach. Za przestrzeganie zasad dyscypliny i bezpieczeństwo członków zespołu odpowiedzialny jest kapelmistrz i opiekun orkiestry.

9. W sprawach nie rozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje komitet organizacyjny lub w jego imieniu jury.

10. Interpretacja regulaminu i rozstrzygnięcia ewentualnych sporów następować będzie w języku polskim, w oparciu o przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Korespondencję należy kierować na adres:

Biuro festiwalu: Dom Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy,

tel. (0 prefix 33) 817 42 32, e-mail: festiwal@kozy.pl, www.festiwal.kozy.pl

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?