Kalendarz

3 862 odsłon
Lis
23
czw
II Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych FINALIS 2017
Lis 23 – Lis 26 całodniowy

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH „FINALIS” Białystok, 23-26 listopada 2017

REGULAMIN

1. Celekonkursu

Celem konkursu jest propagowanie gry na instrumentach dętych w aspekcie gry solowej
i orkiestrowej oraz wyłonienie i promowanie najbardziej utalentowanych instrumentalistów.

2. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Białostocka Fundacja Pro Musica we współpracy z Wydziałem Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Zespołem Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku.

3. Przebiegkonkursu

Za przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.

Konkurs odbędzie się w dniach 23-26 listopada 2017 roku na Wydziale Instrumentalno- Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu zostaną udostępnione uczestnikom za pośrednictwem strony internetowej www.promusica.org.pl.

Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w dwóch dyscyplinach: instrumenty dęte drewniane oraz instrumenty dęte blaszane. Uczestnicy będą oceniani przez Jury powołane przez Komisję Konkursową. Jury każdej dyscypliny stanowić będzie co najmniej trzech członków, a w jego skład wchodzić będą wybitni muzycy cieszący się międzynarodowym uznaniem.

Pracom administracyjnym Jury asystuje Sekretarz jury.

Przesłuchania konkursowe przeprowadzone zostaną w dziewięciu kategoriach wiekowych dla każdej dyscypliny (A-I). Jury przyzna nagrody uczestnikom poszczególnych kategorii.

Spośród najlepiej ocenionych uczestników kategorii D-I Jury wybierze finalistów, którzy wystąpią na koncercie finałowym. O zakwalifikowaniu do koncertu finałowego uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo tuż po zakończeniu obrad Jury. Finaliści są zobowiązani do wystąpienia na koncercie finałowym. Po ocenie prezentacji finałowych Jury przyzna nagrodę główną konkursu oraz nagrody specjalne.

Uczestnicy kategorii A, B i C nie są kwalifikowani do udziału w koncercie finałowym, chyba że Jury wyjątkowo postanowi inaczej.

4. Ocena

Jury ocenia wykonanie programu, jego przygotowanie techniczne, interpretację utworu, oraz dobór i oryginalność.

Decyzje Jury są ostateczne.

5. Nuty

Program może być wykonywany z nut.

6. Nagrody

Nagrodę Złotą otrzymują uczestnicy, którzy uzyskają wynik pomiędzy 95.00 a 100,00 punktów.

Nagrodę Srebrną otrzymują uczestnicy, którzy uzyskają wynik pomiędzy 90.00 a 94.99 punktów.

Nagrodę Brązową otrzymują uczestnicy, którzy uzyskają wynik pomiędzy 85.00 a 89.99 punktów.

Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w konkursie „Finalis”.

Nagrodą główną jest Grand Prix.

Jury może przyznać inne nagrody specjalne.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej (www.promusica.org.pl) po zakończeniu konkursu.

Uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody osobiście na koncercie finałowym. Jeżeli uczestnik lub jego przedstawiciel nie będzie obecny na ceremonii, nagroda nie zostanie dostarczona do uczestnika – organizatorzy nie wysyłają nagród i dyplomów pocztą.

7. Przesyłając zgłoszenie udziału w konkursie, uczestnik zgadza się bezwarunkowo z zasadami konkursu.

Przesyłając zgłoszenie udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publiczną prezentację swoich nagrań audio i wideo oraz fotografii z czasu trwania konkursu i zrzeka się wszelkich praw z tego tytułu.

  1. Jeżeli uczestnik nie przestrzega regulaminu konkursu, Komisja ma prawo do wykluczenia go z konkursu. Decyzja komisji jest ostateczna.
  2. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, Komisja zastrzega sobie prawo do zaprzestania przyjmowania kolejnych wniosków przed ogłoszonym terminu końcowego lub odrzuceniu ostatnich przyjmowanych aplikacji w celu zapewnienia możliwie najlepszej jakości organizacyjnej konkursu. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone.O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Wszelkie spory rozstrzyga Komisja Konkursowa. Jej decyzje są ostateczne.

11. Do 20 października 2017 roku wszyscy uczestnicy muszą wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy opublikowany na stronie internetowej Fundacji (www.promusica.org.pl) i wnieść wpisowe. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Wpisowe w wysokości 120 zł lub 30 euro (patrz formularz zgłoszeniowy), musi zostać wpłacone na konto:

Białostocka Fundacja Pro Musica
KRS 0000553976
Korzeniowskiego 19 15-519 Białystok
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Białymstoku Mazowiecka 48 15-302 Białystok

PLN : IBAN PL 59203000451110000004066350 BIC (SWIFT): GOPZPLPW EURO: PL 18160014621027703970000001 BIC/SWIFT PPABLPK
W tytule: Finalis 2017, imię i nazwisko uczestnika

12. Instrumenty

W dyscyplinie instrumentów dętych drewnianych mogą wziąć udział uczestnicy grający na instrumentach: flet poprzeczny, klarnet, saksofon, obój, fagot.

Dozwolone są pozostałe współczesne wersje instrumentów pierwotnych (np. flet piccolo, klarnet Es, klarnet basowy, saksofon sopranowy, etc.).

W dyscyplinie instrumentów dętych blaszanych mogą wziąć udział uczestnicy grający na instrumentach: trąbka, kornet, puzon, waltornia, tuba, sakshorn, suzafon.

Dozwolone są pozostałe współczesne wersje instrumentów pierwotnych. 13. Kategorie

A – urodzeni w 2008 roku i młodsi – program do 5 minut B – urodzeni w 2006 i 2007 roku – program do 6 minut C – urodzeni w 2004 i 2005 roku – program do 8 minut D – urodzeni w 2002 i 2003 roku – program do 10 minut E – urodzeni w 2000 i 2001 roku – program do 13 minut F – urodzeni w 1998 i 1999 roku – program do 14 minut G – urodzeni w 1996 i 1997 roku – program do 15 minut H – urodzeni w 1994 i 1995 roku – program do 16 minut I – urodzeni w 1993 roku i starsi – program do 16 minut

Sekretarz jury ma prawo przerwać występ w przypadku przekroczenia przez uczestnika dopuszczalnego czasu trwania programu. Czas występu liczony jest od wejścia do zejścia ze sceny, w celu zapewnienia płynności i poziomu występów.

14. Program Konkursu

Każdy uczestnik prezentuje dowolny program (solo lub z towarzyszeniem fortepianu) oraz jeden lub dwa krótkie fragmenty orkiestrowe z repertuaru orkiestr dętych lub symfonicznych (charakterystyczne fragmenty solowe lub tutti z partii danego instrumentu). Uczestnik prezentuje fragment orkiestrowy bez towarzyszenia fortepianu. Wybrane fragmenty muszą być wyraźnie oznaczone w nutach. Przerwy w utworze dłuższe niż 10 sekund nie powinny być wykonywane przez uczestnika. Ta część programu nie może być dłuższa niż połowa całego występu konkursowego uczestnika.

15. Akompaniament i próby

Za dodatkową opłatą w wysokości 100 zł lub 25 euro uczestnik może wziąć udział w przesłuchaniach konkursowych z oficjalnym akompaniatorem konkursu. Opcję tę należy potwierdzić w formularzu zgłoszeniowym.

Uczestnicy decydujący się na występ z oficjalnym akompaniatorem konkursu zobowiązani są do 20 października 2017 roku dostarczyć nuty akompaniamentu na adres:

Białostocka Fundacja Pro Musica ul. Korzeniowskiego 19
15-519 Białystok

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Prosimy zadbać o to, by dostarczone nuty były dobrze widoczne i odpowiednio przygotowane do wykonywania – aby zapewnić profesjonalny poziom akompaniamentu.

Próba z akompaniatorem będzie możliwa na co najmniej godzinę przed występem w dniu konkursu zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej.

16. Harmonogram

Harmonogram konkursu i prób z akompaniatorami zostanie opublikowany na stronie internetowej (www.promusica.org.pl) po zakończeniu nadsyłania zgłoszeń, najpóźniej 31 października 2017 r.

17. Rejestracja

Przy rejestracji w dniu konkursu uczestnik musi mieć przy sobie:

ważny dokument tożsamości z fotografią,
trzy egzemplarze nut wykonywanych utworów (mogą to być kserokopie) oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Uczestnik musi się zarejestrować co najmniej jedną godzinę przed swoim występem.

52 odsłon
XI Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych we Wrocławiu @ ul. Podwale 68/69
Lis 23 – Lis 25 całodniowy
Kwi
5
czw
Konkurs Pro Bohemia 2018
Kwi 5 – Kwi 8 całodniowy

16. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny gry na instrumentach dętych (drewiane i blaszane), gra na fortepianie, gra na organach i śpiew.

Warunki i regulamin konkursu:

Konkurs odbędzie się w dniach 5 – 8 kwietnia 2018 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.

Organizator konkursu: Janáčkova konzervatoř i Gymnázium w Ostrawie
příspěvková organizace.

Konkurs jest otwarty w dyscyplinach: gra na instrumentach dętych (drewianych i blaszanych), gra na fortepianie, gra na organach i śpiew.

Konkurs ma jedną rundę we wszystkich dyscyplinach i kategoriach.

Uczestnik zgłoszony do danej kategorii nie może w dniu rozpoczęcia konkursu przekroczyć maksymalnej granicy wieku dla kategorii.

Uczestnik przynależący według wieku do niższej kategorii może startować w wyższej kategorii.

Uczestnik należący do wyższej kategorii nie może startować w niższej kategorii.

Zgłoszenie

Uczestnik powinien wysłać wypełnione zgłoszenie elektronicznie, będzie ono aktywne od 1 listopada 2017..

Ostateczny termin oddawania zgłoszeń jest 31 stycznia 2018. Wniosek musi być wypełniony we wszystkich punktach.

Odbiór każdego zgłoszenia zostanie ponownie potwierdzony. (Jeśli nie otrzymają państwo potwierdzenia, prosimy o sprawdzenie pod wymienionymi kontaktami, czy zgłoszenie zostało doręczone!)

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia wniosku z powodu braku miejsca!

Wymagane załączniki

Kopię dokumentu wskazującego datę urodzenia (kopia aktu urodzenia, kopia karty ubezpieczenia, legitymacji szkolnej, zaświadczenie szkoły, itp.). Dokumenty te można wysłać jako załącznik do zgłoszenia lub przez e-mail na adres [email protected]

Wymagane załączniki muszą być wysyłane do dnia 31 stycznia 2018.

Załączników nie oddajemy.
Jeśli zgłoszenie i załączniki nie posiadają wymaganych informacji, to nie zostaną zaakceptowane przez organizatora.

Opłata za uczestnictwo

0. kategoria: 500,-Kč
1. kategoria: 500,-Kč
2. kategoria: 800,-Kč
3. kategoria: 1000,-Kč
4. kategoria: 1000,-Kč

Uczestnicy z Czech zapłacą opłatę przelewem:

Československá obchodní banka, a.s.
Nazwa konta: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Numer konta: 373548933/0300
Symbol zmienny: 417 i data urodzenia (ddmmrr)

Opłatę należy wnieść przed upływem terminu składania zgłoszeń, do 31. 1. 2018.
W polu tekstowym opłaty należy podać nazwisko uczestnika konkursu.

Opłata za udział w konkursie nie podlega zwrotowi.

Zagraniczni uczestnicy będą płacić opłatę w gotówce w CZK w sekretariacie konkursu podczas rejestracji przed rozpoczęciem konkursu. Data i godzina rozpoczęcia prezentacji będą opublikowane na stronie internetowej konkursu nie później niż 1. 4. 2018.

Wszystkie koszty podróży i zakwaterowania są opłacane przez samych uczestników.

Kategorie, limity czasu, repertuar:

Gra na instrumentach dętych

 

Instrumenty dęte blaszane
Konkurs w dyscyplinie instrumentów dętych blaszanych dotyczy następujących instrumentów: waltornia, trąbka, puzon, tenor / baryton / damper puzon, tuba. Każdy instrument w ramach jednej kategorii będzie oceniany oddzielnie, czyli będą oceniani uczestnicy konkursu grający na tym samym instrumencie.

Kategorie: / Limity czasu
1. kategoria: do 12 lat włącznie 3 – 5 min.
2. kategoria: do 15 lat włącznie 6 – 9 min.
3. kategoria: do 18 lat włącznie 9 – 12 min.
4. kategoria: do 21 lat włącznie 12 – 15 min.

Repertuar konkursowy musi obejmować jeden utwór czeskiego kompozytora.
W repertuarze uczestników 4. kategorii w dyscyplinie gra na trąbkę musi pojawić się, obowiązkowo, utwór Bohuslava Martinů: Sonatina pro trubku a klavír/Sonatina na tróbkę i fortepian.
Transkrypcje są dozwolone. Gra z pamięci nie jest wymagana.

Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.

 

Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.

Regulamin konkursu:

Uczestnicy we wszystkich dyscyplinach i kategoriach rywalizować będą w porządku alfabetycznym według nazwiska.

Organizator lub przewodniczący jury w porozumieniu z organizatorem może ze względów organizacyjnych lub innych poważnych powodów podjąć decyzję o zmianie kolejności uczestników.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do stawienia się w odpowiednim czasie, przed rozpoczęciem konkursu do właściwej sali, gdzie odbywa się konkurs.

Jeżeli uczestnik konkursu nie pojawi się na konkursie w odpowiednim czasie, zostanie wykluczony z konkursu. Przewodniczący jury może na wniosek jury w uzasadnionym przypadku zdecydować, że uczestnik może nadal brać udział w konkursie.

Gra uczestnika konkursu musi być zgodna z dolnym końcem limitu czasu.
Jeśli uczestnik nie dotrzyma dolnej granicy limitu czasu, będzie dyskwalifikowany. Liczy się tylko czysty czas repertuaru konkursowego.
Jeśli występy konkursowe przekroczą górną granicę limitu czasu, jury może zakonczyć występ uczestnika. To nie ma wpływu na liczbę punktów konkursowych i ostateczny wynik.

Każdą dyscyplinę ocenia odpowiednie jury złożone z przewodniczącego, czterech lub sześciu sędziów i sekretarza. W przypadku dużej liczby zgłoszeń w zakresie gry na instrumentach dętych drewnianych będzie grę na saksofonie oceniać oddzielne jury.

Sekretarze nie mają prawa przyznawania punktów, ich praca ma charakter organizacyjny.

Przewodniczący i członkowie jury są powoływani przez organizatora.

Jury będzie pracować równolegle.

O zajęciu miejsca decyduje liczba uzyskanych punktów.

Ocena poszczególych występów jest od 1 do 25 punktów, ale jurorzy nie przyznają punktów swoim uczniom lub osobom bliskim, jeśli nie słyszeli całości występu konkursowego.

Suma jest dzielona przez liczbę punktujących sędziów, osiągnięty średni wynik oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.

Przewodniczący jury ogłosi absolutnego zwycięzcę w każdej dyscyplinie. Częścią nagrody jest nagroda finansowa, a nagrodzony ma obowiązek wystąpić bez wynagrodzenia na Koncercie Laureatów, który odbędzie się w ramach 42. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Janáčkův máj w pierwszych dniach czerwca. Data koncertu zostanie dokładnie określona do rozpoczęcia konkursu.

Ponadto jury przyznaje w każdej kategorii 1., 2. i 3. nagrodę oraz, w stosownych przypadkach, wyróżnienie.

Uczestnik, który otrzyma 1. nagrodę, otrzymuje również tytuł laureata.

W przypadku remisu lub niewielkiej różnicy punktów jury może przyznać nagrodę lub wyróżnienie większej liczbie uczestników.

W przypadku nieosiągnięcia pożądanego limitu punktów lub w przypadku, kiedy interpretacje utworu nie są na odpowiednim poziomie, jury ma prawo do nieprzyznania nagrody lub nie ogłoszenia absolutnego zwycięzcy.

Wszyscy laureaci otrzymają dyplom.

Wszelkie spory rozwiązuje wyznaczony przedstawiciel organizatora.

Jeśli jury uzna, że uczestnik konkursu poważnie naruszył warunki konkursu lub regulamin konkursu, może zostać wykluczony z konkursu.

Zasady te są wiążące dla wszystkich jurorów.

Występy konkursowe we wszystkich kategoriach są otwarte dla publiczności.

Gra z ksera materiału muzycznego podczas publicznych występów jest naruszeniem praw autorskich i uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne sankcje prawne.

Zgoda:
Poprzez podanie zgłoszenia i udział w konkursie daje uczestnik (lub opiekun prawny) organizatorom zgodę na przeprowadzenie dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej podczas konkursu oraz ewentualnych występów koncertowych i późniejszego wykorzystania do prezentacji lub promowania konkursu.

Praw autorskich dotyczących sporządzenia zapisu audiowizualnego nie można dochodzić.
Sporządzanie innych zapisów audiowizualnych nie jest dozwolone.

Warunki Konkursu oraz Regulamin Konkursu są publikowane w języku czeskim, angielskim i polskim.
W przypadku sporu zobowiązujący jest tekst czeski.

Wysłanie zgłoszenia do konkursu stanowi akceptację warunków i zasad konkursowych.

Dokument do pobrania TUTAJ

102 odsłon
Maj
7
pon
70. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny „Praska Wiosna”
Maj 7 – Maj 15 całodniowy
Wrz
18
wt
Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych Aelous
Wrz 18 – Wrz 23 całodniowy
41 odsłon
Gru
6
czw
IV Ogólnopolski Konkurs Waltornistów im. Edwina Golnika
Gru 6 – Gru 9 całodniowy

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ten sklep jest w wesji Beta. Wszystkie problemy z funkcjonowaniem należy zgłaszać pod mailem [email protected] Zamknij

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account