Kalendarz

Cze
25
nie
VIII Ogólnopolski Festiwal Trębaczy w Kaliszu @ Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia Henryka Melcera w Kaliszu, Plac Jana Pawła II nr 9, 62-800 KaliszPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia Henryka Melcera w Kaliszu,
Cze 25 – Cze 29 całodniowy

REGULAMIN KONKURSÓW

1. W ramach Festiwalu odbędą się konkursy: – solistów
– studiów orkiestrowych.
W konkursach mogą brać udział uczestnicy Festiwalu – uczniowie, studenci i absolwenci polskich szkół i uczelni muzycznych oraz obywatele polscy, uczący się w szkołach
i uczelniach zagranicznych.

2. Warunkiem udziału w konkursie/konkursach jest nadesłanie na adres organizatora,
w terminie do 15 maja 2017 roku, karty zgłoszenia udziału w festiwalu i w jego części konkursowej. Do karty musi być dołączona kopia dowodu wniesienia na konto opłaty wpisowej. Formularz karty, wysokość opłaty wpisowej, adres i numer konta organizatora, będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora (www.psm.kalisz.pl) od 1 lutego 2017 roku.

3. Konkurs solistów jest trzyetapowy, w dwóch kategoriach:
– młodzieżowej, dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia,
– otwartej, dla wszystkich, urodzonych po 1 czerwca 1987 roku.
Zdobywcy pierwszej nagrody w kategorii otwartej, nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach konkursu solistów.

4. Repertuar każdego etapu obu kategorii konkursu solistów oraz repertuar konkursu studiów orkiestrowych jest zamieszczony na stronie internetowej organizatora (www.psm.kalisz.pl).

5. Do II etapu konkursu solistów, w każdej kategorii dopuszczonych zostanie w zasadzie 50% uczestników I etapu, a do III etapu (finału) – nie więcej niż 6 uczestników.

6. Występujący w II etapie otrzymują dyplomy uczestnictwa. Finaliści, którzy uzyskują w swojej kategorii trzy najwyższe oceny punktowe, otrzymują dyplomy laureatów i nagrody pieniężne. Pozostali uczestnicy finału otrzymują dyplomy – wyróżnienia lub dyplomy finalistów konkursu. Laureaci zobowiązani są do bezpłatnego udziału w koncercie laureatów.

7. Uczestnicy konkursu solistów występują ze swoimi akompaniatorami. W wyjątkowych przypadkach mogą odpłatnie korzystać z akompaniatora konkursowego.

8. Konkurs studiów orkiestrowych będzie przeprowadzony bez podziału na kategorie – uczestniczyć mogą w nim wszyscy urodzeni po 1 czerwca 1987 roku. Uczestnicy, którzy uzyskują trzy najwyższe oceny punktowe, otrzymują dyplomy I, II i III miejsca oraz nagrody pieniężne.

9. W I etapie konkursu solistów oraz w konkursie studiów orkiestrowych uczestnicy będą oceniani przez jury anonimowo.
10. Kolejność występowania w I-etapie konkursu solistów oraz w konkursie studiów orkiestrowych będzie losowana przez uczestników 15 minut przed rozpoczęciem przesłuchań. Kolejność występowania w II i III etapie będzie alfabetyczna, rozpoczynająca się od wylosowanej litery.

11. Wszystkie przesłuchania oraz koncert laureatów będą otwarte dla publiczności. Organizatorzy mają prawo do rozpowszechniania wizerunku uczestników Festiwalu w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, radiowego, elektronicznego (dotyczy wszystkich prezentacji festiwalowych).

12. Jury konkursu solistów powołuje dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Jury konkursu studiów orkiestrowych powołuje dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu. Jury działają w oparciu o własne regulaminy, ich decyzje są ostateczne.

Dalsze informacje na stronie:
http://www.festiwaltrebaczy.pl/

Lip
3
pon
IX Letnia Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Lip 3 – Lip 11 całodniowy

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
zaprasza młodych muzyków różnych specjalności na
IX Letnią Akademię Muzyczną.

Kursy Letniej Akademii są organizowane z myślą o:
• uczniach podstawowych szkół muzycznych
• młodzieży szkół muzycznych II stopnia
• młodzieży akademickiej
• absolwentach uczelni i pedagogach

Uczelnia nasza oferuje uczestnikom:
• doskonalenie techniki i interpretacji wokalnej
• doskonalenie techniki gry i interpretacji
• rozwój osobowości artystycznej
• doskonalenie techniki dyrygowania w zakresie chóralistyki i dyrygentury symfonicznej
• kształtowanie podstaw warsztatu kompozytorskiego i języka wypowiedzi twórczej

wszystko pod kierunkiem znakomitych muzyków i pedagogów

• bardzo dobre warunki lokalowe w wyniku oddania do użytku nowego budynku z salą koncertową i salami do prac indywidualnych
• możliwość korzystania z bogatych zbiorów nutowych, książkowych i fonograficznych
• dzień wolny od zajęć, przeznaczony na integrację uczestników Kursu oraz rekreację

oraz w zależności od wybranej przez uczestnika opcji:

• zakwaterowanie

Wiele specjalności w ramach kursu, fachowość wykładowców oraz przystępne ceny czynią naszą ofertę szczególnie atrakcyjną.

Wśród wykładowców znaleźli się:

prof. dr hab. Igor Cecocho – trąbka
mgr Ryszard Kurzak – róg
st. wykł. dr Tomasz Hajda – puzon
mgr Krzysztof Mucha – tuba

Info: http://lamuz.amuz.wroc.pl/polska/strona_polska.htm

XXXV JUBILEUSZOWY KURS INTERPRETACJI W GRZE NA INSTRUMENTACH DĘTYCH
Lip 3 – Lip 13 całodniowy

Duszniki Zdrój 3-13 lipca 2017r.

Kierownik artystyczny Kursu – prof. CzesÑaw KLONOWSKI

Kierownik Organizacyjny – mgr Andrzej £UCKI

Honorowy Kierownik Organizacyjny – prof. Wilhelm KRZYSTEK

Kurs prowadzony bêdzie w kategoriach instrumentów dêtych

drewnianych i blaszanych w nastêpujÅcych specjalnooeciach:

flet, obój, klarnet, fagot, róg, saksofon, trÅbka, puzon, tuba oraz

dête zespoÑy kameralne.

XXXV JUBILEUSZOWY KURS INTERPRETACJI

W GRZE NA INSTRUMENTACH DÊTYCH

W PROGRAMIE :

zajêcia indywidualne

zajêcia zespoÑów kameralnych

koncerty poszczególnych klas instrumentalnych w Dworku Chopina

koncert finaÑowy przedstawicieli wszystkich klas instrumentalnych

W kursie mogÅ wziÅæ udziaÑ absolwenci i studenci uczelni muzycznych

jak równie¿ mÑodzie¿ poni¿ej 16 roku ¿ycia (pod warunkiem przyjazdu

wraz z opiekunem)

Uczestnictwo w kursie mo¿e byæ aktywne lub bierne.

Uczestnicy powinni przygotowaæ kilka utworów i posiadaæ nuty ÑÅcznie

z akompaniamentem.

Kurs ten jest równie¿ okazjÅ do rozmów z pedagogami szkóÑ muzycznych

I i II stopnia przedstawionych specjalnooeci.

Pobyt w Dusznikach Zdroju jest ponadto doskonaÑÅ okazjÅ do korzystania

z zabiegów rehabilitacyjnych. Duszniki Zdrój dysponujÅ bogatÅ ofertÅ

gabinetów fizykoterapii, odnowy biologicznej

.

oraz nowym basenem

w Sanatorium Jan Kazimierz (w sÅsiedztwie Dworku Chopina)

OpÑata w zajêciach kursu wyniesie:

– dla uczestnika czynnego – 1100 PLN,

– dla uczestnika biernego – 910 PLN,

– dla opiekunów i obserwatorów – 910 PLN.

OpÑatê nale¿y przesÑaæ dopiero po otrzymaniu zawiadomienia

o zakwalifikowaniu, w terminie do 20 czerwca 2017r. W ramach tej opÑaty

organizatorzy zapewniajÅ peÑne wy¿ywienie i zakwaterowanie.

Istnieje mo¿liwooeæ zakwaterowania w pokojach o podwy¿szonym standardzie,

w pokojach 2-osobowych z Ñazienkami DW Rondo. OpÑata wzrooenie wtedy

o 100 PLN od osoby.

Miejscem zakwaterowania bêdÅ:

Domy Wypoczynkowe „POLONEZ” oraz „¯YCZENIE”

w Dusznikach Zdroju przy ul. Zdrojowej 38.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie organizatorzy

zwrócÅ dokonanÅ wpÑatê z potrÅceniem kwoty w wysokooeci 5% caÑkowitej

opÑaty za kurs (koszty organizacyjne).

Zajêcia odbywaæ siê bêdÅ w Dworku Chopina,

w budynkach Domów Wczasowych oraz w salach SzkoÑy Podstawowej

w Dusznikach Zdroju.

W koncertach poszczególnych klas wystÅpiÅ wszyscy uczestnicy czynni

Lip
10
pon
Letnia Akademia Trąbki @ Janka Bytnara 2
Lip 10 – Lip 16 całodniowy

Podstawowym działaniem podczas Letniej Akademii Trąbki będą lekcje indywidualne prowadzone przez wybitnych muzyków – trębaczy. Drugim ważnym elementem pracy będą zajęcia zespołowe prowadzone przez wybitnych kameralistów.

Poprzez otwarte formy koncertów oraz poprzez organizację koncertów plenerowych i promenadowych odbiorcami stają się mieszkańcy Kolbuszowej i miejscowości w których organizowane będą koncerty.

Organizatorzy przewidują, że podobnie jak poprzednie edycje ten kurs znacznie wpłynie na podniesienie poziomu wykonawczego uczniów i studentów, oraz na podniesienie poziomu dydaktyki w szkołach. Letnia Akademia Trąbki jest znakomitą okazją do przeprowadzenia wykładów z zakresu muzykowania zespołowego w nauczaniu wczesnoszkolnym. Zdobyta tutaj przez nauczycieli – uczestników kursów wiedza i umiejętności staną się powodem do stworzenia podobnych form muzykowania zespołowego w macierzystych szkołach. Wspólne uczestnictwo w kursach (praca zespołowa) znacząco wpłynie na zintegrowanie lokalnego środowiska trębaczy oraz na zintegrowanie tego środowiska w skali kraju i krajów reprezentowanych przez zagranicznych wykładowców i uczniów. Dodatkowym, ważnym czynnikiem będzie ustalenie form i obranie kierunków działań edukacyjnych podnoszących poziom klas trąbki w Polsce, także podjęcie działań pomocnych w realizacji kolejnych edycji kursów. Praca w ramach zajęć warsztatowych będzie się koncentrować na realizacji założeń reformy szkolnictwa artystycznego w Polsce. Część zajęć zostanie skierowana do kadry nauczycielskiej i przeznaczona na doskonalenie warsztatu pedagogicznego i wymianę doświadczeń pedagogicznych uczestniczących w kursach nauczycieli klas trąbki. Tradycyjnie praca koncentrować się będzie na realizacji literatury dawnej i na realizacji literatury obecnej w programach konkursów wykonawczych, a także na doskonaleniu umiejętności wykonawczych na bazie repertuaru klasycznego. Kursy i rezultaty warsztatowej pracy dydaktycznej z młodzieżą obserwowane będą przez grupę pedagogów – nauczycieli szkół i akademii muzycznych.

W czasie trwania kursów podstawowym elementem działania będą: – publiczne lekcje mistrzowskie prowadzone przez uznane autorytety. Główny nacisk położony będzie na zajęcia zespołowe. Kursy obejmować będą praktyczne zajęcia z w/w form prowadzone dla uczniów i dla nauczycieli, którzy te formy będą wprowadzać, bądź już wprowadzają w swoich macierzystych placówkach. – koncerty (koncerty w auli szkoły, koncerty wyjazdowe, koncerty promenadowe) prezentujące efekty pracy warsztatowej.

– wykłady seminaryjne połączone z dyskusją. Forma warsztatów stwarza warunki pracy indywidualnej każdego uczestnika z każdym wykładowcą, dając tym samym możliwość doświadczenia różnych metod pracy pedagogicznej .

Organizatorzy są przekonani, że ten kurs (podobnie jak poprzednie edycje) znacznie wpłynie na podniesienie poziomu wykonawczego uczniów i studentów, na podniesienie poziomu dydaktyki w szkołach oraz poprzez wspólne uczestnictwo w kursach uczniów i nauczycieli (praca zespołowa, aktywny udział w prowadzonych dyskusjach) znacząco wpłynie na zintegrowanie środowiska trębaczy w skali Polski i krajów reprezentowanych

Sie
8
wt
Międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych Jeju
Sie 8 – Sie 16 całodniowy
Sie
21
pon
IX Letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych @ ul. Strzelców Bytomskich 18
Sie 21 – Sie 26 całodniowy
IX Letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych @ ul. Strzelców Bytomskich 18 | Opole | opolskie | Polska

Letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych pomyślana została przede wszystkim jako tygodniowy cykl zajęć warsztatowych dla wszystkich klas instrumentów dętych blaszanych (trąbka, waltornia, puzon, eufonium, tuba). Każdego dnia prowadzone są zajęcia indywidualne z uczestnikami czynnymi przez wybitnych pedagogów polskich i zagranicznych. Oprócz zajęć indywidualnych prowadzone są też zajęcia gry zespołowej. Położenie dużego nacisku na kameralistykę i sposoby pracy w zespole mają duży i znaczący wpływ na rozwój predyspozycji wykonawczych instrumentalisty. Na dwa ostatnie dni Letniej Akademii zaplanowano koncerty w Filharmonii Opolskiej z udziałem uczestników. Planowany jest także koncert kadry pedagogicznej. W ramach Letniej Akademii odbywają się spotkania pedagogów i wykłady służące wymianie doświadczeń i wzbogacaniu metod pracy z uczniami, panele dyskusyjne dla wszystkich uczestników Letniej Akademii. Dodatkowo podczas Akademii można obejrzeć wystawę instrumentów dętych blaszanych. Idea Letniej Akademii została skojarzona z Ogólnopolskim Konkursem Instrumentów Dętych Blaszanych, odbywającym się co dwa lata. Te dwie imprezy, odbywające się w pewnej odległości czasoweji mają za cel zwiększenie atrakcyjności i podniesienie poziomu gry na instrumentach dętych blaszanych, służąc równocześnie ich popularyzowaniu. Propozycja skierowana jest do młodzieży szkolnej uczącej się gry na trąbce, puzonie, waltorni, eufonium oraz tubie w państwowych, społecznych i prywatnych szkołach muzycznych I i II stopnia, a także do studentów uczelni muzycznych.

Paź
30
pon
International Competition „Citta di Porcia”
Paź 30 – Lis 4 całodniowy
Lis
23
czw
XI Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych we Wrocławiu @ ul. Podwale 68/69
Lis 23 – Lis 25 całodniowy
Maj
7
pon
70. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny „Praska Wiosna”
Maj 7 – Maj 15 całodniowy
Wrz
3
pon
67. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny ARD
Wrz 3 – Wrz 21 całodniowy

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account