Orkiestra wojskowa

Viewing 8 posts - 17 through 24 (of 43 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #7738
  Anonim
  Gość

  zeby dostac sie do orkiestry wojskowej trzeba miec co majmniej swiadectwo ukonczenia sm II stopnia lub dyplom z akademii…gdy to juz mamy kontaktujemy sie z orkiestra, w ktorej sa wolne etaty na dany instrument. Czasem trzeba zagrac przesluchanie, po ktorym kieruja na 6miesieczny kurs wojskowy do Zegrza kolo Warszawy (w tym 3 miesiace praktyk w wybranej orkiestrze) kurs konczy sie egzaminem, bardzo wazny jest egzamin z wf, trzeba uzyskac co najmniej 4 (bieg na 3000 metrow, podciaganie, brzuszki, bieg na zwinnosc)dopiero wtedy dostaniemy kontrakt…zycze wszystkim zeby sie nie zawiedli…

  #7739
  michas2005
  Participant

  Chciałbym grać w orkistrze wojskowej (oczywiście w jakiejś dobrej)

  gdzie mozna znaleźć takie orkiestry

  Proszę o pomoc

  Pozdrawiam!!!
  🙂

  #7740
  kolo
  Participant

  Jeœli chodzi o orkiestry wojskowe:

  Rekrutacja kandydatów oraz podstawowe szkolenie wojskowe odbywać się będzie w Podoficerskiej Szkole Wojsk Lšdowych w Zegrzu – Centrum Szkolenia Łšcznoœci i Informatyki, 05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2. Pierwszy kurs odbędzie się w terminie 1.09.2006-28.02.2007. Po zdaniu egzaminów absolwenci uzyskajš œwiadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej oraz stopień kaprala i propozycję pracy (słuzby) w orkiestrach wojskowych. Aktualnie jest zapotrzebowanie na ponad 50 miejsc, głównie w instrumentach dętych blaszanych – tršbka, saxhorn tenorowy i barytonowy, róg i tuba. O przyjęcie do Szkoły Podoficerskiej w Zegrzu mogš ubiegać się osoby, które ukończyły œredniš szkołę muzycznš i ogólnokształcšcš (kobiety i męzczyŸni), niekarani, z wyłšcznym obywatelstwem polskim, majšcy odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne do pełnienia zawodowej słuzby wojskowej, majšcy ukończone 18 lat i œwiadectwo maturalne œredniej szkoły muzycznej (instrument dęty lub perkusja). Podania nalezy składać do 31 maja 2006 do komendanta Szkoły Podoficerskiej. Egzaminy wstępne odbędš się w dniach 3-7 lipca 2006. Obejmowały będš:
  – egzamin z umiejętnoœci gry na instrumencie,
  – sprawdzian z wychowania fizycznego.
  – test z wiedzy ogólnej,
  – rozmowa kwalifikacyjna

  Nabór w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lšdowych w Zegrzu:
  Egzaminy do Szkoły Podoficerskiej planowane sš w terminie 17-19 lipiec 2007r. Czas trwania egzaminów może ulec zmianie, uwarunkowane to będzie iloœciš kandydatów do Szkoły Podoficerskiej. Egzamin będzie obejmował następujšce zagadnienia:

  a) sprawdzian z wychowania fizycznego;
  b) test z języka angielskiego;
  c) rozmowę kwalifikacyjnš.
  d) egzamin z umiejętnoœci gry na instrumencie ( dotyczy kandydatów na kierunek ogólnowojskowy grupy osobowej klubów, orkiestr i zespołów estradowych)

  Test z języka angielskiego jest testem sprawdzajšcym znajomoœć słownictwa (rozumienie tekstu) i zasad gramatyki. Test sprawdzany jest przez lektoraty języków obcych.

  Ogólne zasady oceniania.

  • sprawdzian z wychowania fizycznego, test z wiedzy ogólnej, test ze znajomoœci języka angielskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna sš oceniane;

  • kandydat do SPWLšd. maksymalnie może otrzymać ze wszystkich egzaminów 250 punktów;

  z wychowania fizycznego – maksymalnie 100 punktów;

  z testu z języka angielskiego – maksymalnie 50 punktów;

  z rozmowy kwalifikacyjnej — maksymalnie 50 punktów.

  za dodatkowe kwalifikacje (prawo jazdy kategorii „C”) – 50 punktów

  Zasady oceniania z wychowania fizycznego.

  Kandydat/kandydatka ze sprawdzianu z wychowania fizycznego może otrzymać maksymalnie 100 punktów, w tym:

  • z działu wytrzymałoœć – 20 punktów

  • z działu siła – 40 punktów (2 konkurencje)

  • z działu szybkoœć – 20 punktów

  Dodatkowo za ocenę bardzo dobrš, dobrš lub dostatecznš, kandydat/kandydatka otrzymuje:

  • 20 punktów za ocenę bardzo dobrš (œrednia z 3 działów powyżej 4,51);

  • 15punktów za ocenę dobrš (œrednia z 3 działów od 3,51 do 4,50);

  • 5punktów za ocenę dostatecznš (œrednia z 3 działów od 2,51 do 3,50).
  •brak zaliczenia egzaminu z wychowania fizycznego oznacza dyskwalifikacje:

  • uzyskanie oceny niedostatecznej z biegu na 1000 m (dla kandydatek do SP) lub marszobiegu na 3000 m (dla kandydatów do SP) skutkuje tym, ze OGÓLNA OCENA z wychowania fizycznego nie może być wyższa niż dostateczna.

  Zasady oceniania ze znajomoœci języka angielskiego.

  Kandydat/kandydatka ze sprawdzianu ze znajomoœci języka angielskiego może otrzymać maksymalnie 50 punktów.

  Zasady oceniania kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  Kandydat/kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej może otrzymać maksymalnie 50 punktów, w tym:

  • za dział motywacja do podjęcia pracy w charakterze żołnierza zawodowego (np. tradycje rodzinne, zainteresowania, predyspozycje itp.) – 10 punktów;

  • za dział prezencja (kultura osobista, kultura fizyczna, wyglšd itp.) – 10 punktów;

  • za dział umiejętnoœć precyzyjnego, zwięzłego wysławiania się (prezentowanie swoich poglšdów, sšdów) – 10 punktów;

  • za dział doœwiadczenie (pełnienie nadterminowej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, odbycie zasadniczej służby wojskowej, udział w obozach przetrwania lub przysposobienia obronnego, udział w kursach lub szkoleniach np. górskie, spadochronowe) – 10 punktów.

  • za dział zainteresowania (zainteresowania majšce zwišzek z przyszłym kierunkiem nauki) – 10 punktów.

  W ramach sprawdzianu z wychowania fizycznego kandydat/kandydatka przystępuje do 4 prób testowych :

  dla kandydatek do SPWLšd. :

  WYTRZYMAŁOŒĆ:
  – Bieg 1000 m [minuty]
  ocena
  wiek | 5 | 4 | 3
  do 25| 4,15 |4,45 |5,30
  26-30| 4,30 |5,00 |5,45
  31-35| 4,45 |5,15 |6,00
  36-40| 5,15 |5,45 |6,30
  41-45| 5,45 |6,15 |7,00
  ———————————————
  SIŁA:
  -Uginanie ramion w podporze przodem na ławeczce
  ocena
  wiek | 5 | 4 | 3
  do 25 |40 |28 |20
  26-30 |36 |26 |18
  31-35 |32 |24 |16
  36-40 |26 |22 |14
  41-45 |20 |18 |12
  ———————————————
  -Skłony w przód w cišgu 2 minut
  ocena
  wiek | 5| 4 | 3
  do 25 |46 |40 |35
  26-30 |44 |39 |34
  31-35 |43 |38 |33
  36-40 |40 |36 |29
  41-45 |38 |32 |24
  ————————————-
  SZYBKOŒĆ:
  -Bieg zygzakiem (koperta)* [sekundy]
  ocena
  wiek | 5 | 4 | 3
  do 25 |25,5 |26,5 |27,5
  26-30 |26,0 |27,0 |28,0
  31-35 |26,5 |27,5 |28,5
  36-40 |28,0 |29,0 |30.0
  41-45 |29,0 |30,0 |31,5
  * trasę koperty uczestniczki przebiegajš trzykrotnie
  ******************************************
  dla kandydatów do SPWLšd. :

  WYTRZYMAŁOŒĆ:
  -Marszobieg na 3000 m [minuty]
  ocena
  wiek | 5 | 4 | 3
  do 25 |12,30 |13,30 |14,40
  26-30 |12,45 |13,45 |15,00
  31-35 |13,00 |14,00 |15,15
  36-40 |13,40 |14,30 |15,45
  41-45 |14,30 |15,30 |16,45
  —————————————
  SIŁA:
  -Podcišganie na dršżku Iloœć
  ocena
  wiek | 5 | 4 | 3
  do 25 |12| 10| 8
  26-30 |10| 8 | 6
  31-35 | 8 | 6 | 4
  36-40 | 6 | 4 | 3
  41-45 | 5 | 3 | 2
  ——————————
  -Skłony w przód w cišgu 2 minut
  ocena
  wiek | 5 | 4 | 3
  do 25 |65 |60 |55
  26-30 |60 |55 |50
  31-35 |55 |50 |45
  36-40 |50 |45 |40
  41-45 |45 |40 |35
  ——————————————
  SZYBKOŒĆ I ZWINNOŒĆ
  -Bieg wahadłowy 10×10 [sekundy]
  ocena
  wiek 5 4 3
  do 25 29,4 30,4 31,6
  26-30 29,6 30,6 31,8
  31-35 29,8 30,8 32,0
  36-40 30,2 31,2 32,4
  41-45 30,6 32,0 32,8
  *********************************
  Kandydaci składajš, do 31 maja każdego roku, bezpoœrednio do komendanta szkoły wojskowej, wniosek o przyjęcie na naukę oraz nw. Dokumenty:

  a ) œwiadectwo dojrzałoœci lub œwiadectwo maturalne (zaœwiadczenie o pobieraniu nauki w klasie maturalnej wydane przez szkołę),

  b) życiorys (CV),

  c) odpis skrócony aktu urodzenia,

  d) zaœwiadczenie o niekaralnoœci z Krajowego Rejestru Karnego,

  e) orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej

  f) zaœwiadczenie z wojskowej pracowni psychologicznej

  g) kserokopię prawa jazdy kategorii „B” *

  * prawo jazdy kat. „B” jest wymagane dla kierunku łšcznoœć i informatyka

  * do pobrania wzory ankiet bezpieczeństwa >>>>

  Osoba (nie będšca w służbie czynnej) ubiegajšca się o powołanie do służby kandydackiej składa w terminie do dnia 31 maja 2007 roku wniosek (zał. 2) bezpoœrednio do komendanta Szkoły Podoficerskiej.

  Komendant WKU w stosunku do osoby ubiegajšcej się o powołanie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lšdowych:

  kieruje do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej,
  przesyła do komendanta orzeczenie oraz opinię z wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej, wraz z posiadanymi dokumentami ewidencyjnymi osoby.

  Żołnierz odbywajšcy zasadniczš służbę wojskowš lub nadterminowš zasadniczš służbę wojskowš (posiadajšcy stopień szeregowego lub starszego szeregowego) ubiegajšcy się o powołanie do służby kandydackiej składa wniosek (zał. 2) do komendanta Szkoły Podoficerskiej, w terminie do dnia 31 maja 2007 r. za poœrednictwem dowódcy jednostki.

  Dowódca jednostki wojskowej w stosunku do kandydata ubiegajšcego się o powołanie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lšdowych:

  kieruje do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej;
  przesyła do komendanta orzeczenie oraz opinię z wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej, wraz z posiadanymi dokumentami ewidencyjnymi osoby;
  wydaje skierowanie żołnierzowi na podstawie rozkazu Szefa Sztabu o powołaniu do służby kandydackiej.

  Szkolenie w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lšdowych trwa:

  11 miesięcy – dla kandydatów nie posiadajšcych przeszkolenia wojskowego,
  10 miesięcy – dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy rezerwy,
  6 miesięcy: – dla żołnierzy nadterminowych – system kursowy,
  – dla żołnierzy w specjalnoœci muzycznej.

  Po przyjęciu do szkoły kandydat podpisuje „Kontrakt na pełnienie służby kandydackiej” (dotyczy to 11 i 10 miesięcznego szkolenia). W trakcie nauki kandydat otrzymuje bezpłatnie zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie oraz należnoœci finansowe przysługujšce kandydatom na żołnierzy zawodowych.

  Szkolenie dla kandydatów rozpoczyna się:

  w dniu 4 wrzeœnia 2007 roku, dla kandydatów bez przeszkolenia wojskowego (ze œrodowiska cywilnego), termin stawiennictwa 2 wrzeœnia 2007 r. do godz. 12.00;

  w dniu 2 paŸdziernika 2007 roku, dla pozostałych kandydatów, termin stawiennictwa 1 paŸdziernika 2007 r. do godz. 12.00.

  #7741
  daro123
  Członek

  Witam. pisałeś, ze bez szkoly muzycznej tez mozna sie dostać, ale trzeba dobrze zagrać. a to zagranie, to musi byc zaraz po pierwszym odczytaniu tego utworu, czy mozna go poćwiczyć ??? Prosze, odpisz !! 🙂 😕

  #7742
  danian
  Członek

  lepszy nie jest ale mogloby wystarczyc. I tak musisz ukonczyc półroczny kurs dla muzyków w Szkole Podoficerskiej w Zegrzu zeby otrzymac stopien kaprala i miejsce we wczesniej wybranej orkiestrze.

  #7743
  danian
  Członek

  nie mozna wstapic bez ukonczenia Szkoły Muzycznej II stopnia, matury i ukonczonego kursy muzyków.

  #7744
  danian
  Członek

  Coś niska ta srednia pensje na reke podales 😛

  #7745
  Anonim
  Gość

  Kolego to co piszesz to niestety nie jest do konca prawda… 🙂 wystarczy ukonczyc 6cio tygodniowy kurs szkolenia rezerw dla studentow albo 3 miesieczny kurs szkolenia dla absolwentow wyzszych uczelni… wszystko to pod warunkiem ze masz skonczona muzyczna 2 st i mature przed pojsciem na taki kurs najlepiej sobie zaklepac gdzies miejsce i zaraz po kursie ubiegac sie o prace jako muzyk w orkiestrze wojskowej… po okolo polrocznym oczekiwaniu i szczegolowych badaniach wskakujesz do orkiestry i jazda 😀

Viewing 8 posts - 17 through 24 (of 43 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?