Re: Orkiestra wojskowa

#7740
kolo
Participant

Jeœli chodzi o orkiestry wojskowe:

Rekrutacja kandydatów oraz podstawowe szkolenie wojskowe odbywać się będzie w Podoficerskiej Szkole Wojsk Lšdowych w Zegrzu – Centrum Szkolenia Łšcznoœci i Informatyki, 05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2. Pierwszy kurs odbędzie się w terminie 1.09.2006-28.02.2007. Po zdaniu egzaminów absolwenci uzyskajš œwiadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej oraz stopień kaprala i propozycję pracy (słuzby) w orkiestrach wojskowych. Aktualnie jest zapotrzebowanie na ponad 50 miejsc, głównie w instrumentach dętych blaszanych – tršbka, saxhorn tenorowy i barytonowy, róg i tuba. O przyjęcie do Szkoły Podoficerskiej w Zegrzu mogš ubiegać się osoby, które ukończyły œredniš szkołę muzycznš i ogólnokształcšcš (kobiety i męzczyŸni), niekarani, z wyłšcznym obywatelstwem polskim, majšcy odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne do pełnienia zawodowej słuzby wojskowej, majšcy ukończone 18 lat i œwiadectwo maturalne œredniej szkoły muzycznej (instrument dęty lub perkusja). Podania nalezy składać do 31 maja 2006 do komendanta Szkoły Podoficerskiej. Egzaminy wstępne odbędš się w dniach 3-7 lipca 2006. Obejmowały będš:
– egzamin z umiejętnoœci gry na instrumencie,
– sprawdzian z wychowania fizycznego.
– test z wiedzy ogólnej,
– rozmowa kwalifikacyjna

Nabór w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lšdowych w Zegrzu:
Egzaminy do Szkoły Podoficerskiej planowane sš w terminie 17-19 lipiec 2007r. Czas trwania egzaminów może ulec zmianie, uwarunkowane to będzie iloœciš kandydatów do Szkoły Podoficerskiej. Egzamin będzie obejmował następujšce zagadnienia:

a) sprawdzian z wychowania fizycznego;
b) test z języka angielskiego;
c) rozmowę kwalifikacyjnš.
d) egzamin z umiejętnoœci gry na instrumencie ( dotyczy kandydatów na kierunek ogólnowojskowy grupy osobowej klubów, orkiestr i zespołów estradowych)

Test z języka angielskiego jest testem sprawdzajšcym znajomoœć słownictwa (rozumienie tekstu) i zasad gramatyki. Test sprawdzany jest przez lektoraty języków obcych.

Ogólne zasady oceniania.

• sprawdzian z wychowania fizycznego, test z wiedzy ogólnej, test ze znajomoœci języka angielskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna sš oceniane;

• kandydat do SPWLšd. maksymalnie może otrzymać ze wszystkich egzaminów 250 punktów;

z wychowania fizycznego – maksymalnie 100 punktów;

z testu z języka angielskiego – maksymalnie 50 punktów;

z rozmowy kwalifikacyjnej — maksymalnie 50 punktów.

za dodatkowe kwalifikacje (prawo jazdy kategorii „C”) – 50 punktów

Zasady oceniania z wychowania fizycznego.

Kandydat/kandydatka ze sprawdzianu z wychowania fizycznego może otrzymać maksymalnie 100 punktów, w tym:

• z działu wytrzymałoœć – 20 punktów

• z działu siła – 40 punktów (2 konkurencje)

• z działu szybkoœć – 20 punktów

Dodatkowo za ocenę bardzo dobrš, dobrš lub dostatecznš, kandydat/kandydatka otrzymuje:

• 20 punktów za ocenę bardzo dobrš (œrednia z 3 działów powyżej 4,51);

• 15punktów za ocenę dobrš (œrednia z 3 działów od 3,51 do 4,50);

• 5punktów za ocenę dostatecznš (œrednia z 3 działów od 2,51 do 3,50).
•brak zaliczenia egzaminu z wychowania fizycznego oznacza dyskwalifikacje:

• uzyskanie oceny niedostatecznej z biegu na 1000 m (dla kandydatek do SP) lub marszobiegu na 3000 m (dla kandydatów do SP) skutkuje tym, ze OGÓLNA OCENA z wychowania fizycznego nie może być wyższa niż dostateczna.

Zasady oceniania ze znajomoœci języka angielskiego.

Kandydat/kandydatka ze sprawdzianu ze znajomoœci języka angielskiego może otrzymać maksymalnie 50 punktów.

Zasady oceniania kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat/kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej może otrzymać maksymalnie 50 punktów, w tym:

• za dział motywacja do podjęcia pracy w charakterze żołnierza zawodowego (np. tradycje rodzinne, zainteresowania, predyspozycje itp.) – 10 punktów;

• za dział prezencja (kultura osobista, kultura fizyczna, wyglšd itp.) – 10 punktów;

• za dział umiejętnoœć precyzyjnego, zwięzłego wysławiania się (prezentowanie swoich poglšdów, sšdów) – 10 punktów;

• za dział doœwiadczenie (pełnienie nadterminowej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, odbycie zasadniczej służby wojskowej, udział w obozach przetrwania lub przysposobienia obronnego, udział w kursach lub szkoleniach np. górskie, spadochronowe) – 10 punktów.

• za dział zainteresowania (zainteresowania majšce zwišzek z przyszłym kierunkiem nauki) – 10 punktów.

W ramach sprawdzianu z wychowania fizycznego kandydat/kandydatka przystępuje do 4 prób testowych :

dla kandydatek do SPWLšd. :

WYTRZYMAŁOŒĆ:
– Bieg 1000 m [minuty]
ocena
wiek | 5 | 4 | 3
do 25| 4,15 |4,45 |5,30
26-30| 4,30 |5,00 |5,45
31-35| 4,45 |5,15 |6,00
36-40| 5,15 |5,45 |6,30
41-45| 5,45 |6,15 |7,00
———————————————
SIŁA:
-Uginanie ramion w podporze przodem na ławeczce
ocena
wiek | 5 | 4 | 3
do 25 |40 |28 |20
26-30 |36 |26 |18
31-35 |32 |24 |16
36-40 |26 |22 |14
41-45 |20 |18 |12
———————————————
-Skłony w przód w cišgu 2 minut
ocena
wiek | 5| 4 | 3
do 25 |46 |40 |35
26-30 |44 |39 |34
31-35 |43 |38 |33
36-40 |40 |36 |29
41-45 |38 |32 |24
————————————-
SZYBKOŒĆ:
-Bieg zygzakiem (koperta)* [sekundy]
ocena
wiek | 5 | 4 | 3
do 25 |25,5 |26,5 |27,5
26-30 |26,0 |27,0 |28,0
31-35 |26,5 |27,5 |28,5
36-40 |28,0 |29,0 |30.0
41-45 |29,0 |30,0 |31,5
* trasę koperty uczestniczki przebiegajš trzykrotnie
******************************************
dla kandydatów do SPWLšd. :

WYTRZYMAŁOŒĆ:
-Marszobieg na 3000 m [minuty]
ocena
wiek | 5 | 4 | 3
do 25 |12,30 |13,30 |14,40
26-30 |12,45 |13,45 |15,00
31-35 |13,00 |14,00 |15,15
36-40 |13,40 |14,30 |15,45
41-45 |14,30 |15,30 |16,45
—————————————
SIŁA:
-Podcišganie na dršżku Iloœć
ocena
wiek | 5 | 4 | 3
do 25 |12| 10| 8
26-30 |10| 8 | 6
31-35 | 8 | 6 | 4
36-40 | 6 | 4 | 3
41-45 | 5 | 3 | 2
——————————
-Skłony w przód w cišgu 2 minut
ocena
wiek | 5 | 4 | 3
do 25 |65 |60 |55
26-30 |60 |55 |50
31-35 |55 |50 |45
36-40 |50 |45 |40
41-45 |45 |40 |35
——————————————
SZYBKOŒĆ I ZWINNOŒĆ
-Bieg wahadłowy 10×10 [sekundy]
ocena
wiek 5 4 3
do 25 29,4 30,4 31,6
26-30 29,6 30,6 31,8
31-35 29,8 30,8 32,0
36-40 30,2 31,2 32,4
41-45 30,6 32,0 32,8
*********************************
Kandydaci składajš, do 31 maja każdego roku, bezpoœrednio do komendanta szkoły wojskowej, wniosek o przyjęcie na naukę oraz nw. Dokumenty:

a ) œwiadectwo dojrzałoœci lub œwiadectwo maturalne (zaœwiadczenie o pobieraniu nauki w klasie maturalnej wydane przez szkołę),

b) życiorys (CV),

c) odpis skrócony aktu urodzenia,

d) zaœwiadczenie o niekaralnoœci z Krajowego Rejestru Karnego,

e) orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej

f) zaœwiadczenie z wojskowej pracowni psychologicznej

g) kserokopię prawa jazdy kategorii „B” *

* prawo jazdy kat. „B” jest wymagane dla kierunku łšcznoœć i informatyka

* do pobrania wzory ankiet bezpieczeństwa >>>>

Osoba (nie będšca w służbie czynnej) ubiegajšca się o powołanie do służby kandydackiej składa w terminie do dnia 31 maja 2007 roku wniosek (zał. 2) bezpoœrednio do komendanta Szkoły Podoficerskiej.

Komendant WKU w stosunku do osoby ubiegajšcej się o powołanie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lšdowych:

kieruje do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej,
przesyła do komendanta orzeczenie oraz opinię z wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej, wraz z posiadanymi dokumentami ewidencyjnymi osoby.

Żołnierz odbywajšcy zasadniczš służbę wojskowš lub nadterminowš zasadniczš służbę wojskowš (posiadajšcy stopień szeregowego lub starszego szeregowego) ubiegajšcy się o powołanie do służby kandydackiej składa wniosek (zał. 2) do komendanta Szkoły Podoficerskiej, w terminie do dnia 31 maja 2007 r. za poœrednictwem dowódcy jednostki.

Dowódca jednostki wojskowej w stosunku do kandydata ubiegajšcego się o powołanie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lšdowych:

kieruje do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej;
przesyła do komendanta orzeczenie oraz opinię z wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej, wraz z posiadanymi dokumentami ewidencyjnymi osoby;
wydaje skierowanie żołnierzowi na podstawie rozkazu Szefa Sztabu o powołaniu do służby kandydackiej.

Szkolenie w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lšdowych trwa:

11 miesięcy – dla kandydatów nie posiadajšcych przeszkolenia wojskowego,
10 miesięcy – dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy rezerwy,
6 miesięcy: – dla żołnierzy nadterminowych – system kursowy,
– dla żołnierzy w specjalnoœci muzycznej.

Po przyjęciu do szkoły kandydat podpisuje „Kontrakt na pełnienie służby kandydackiej” (dotyczy to 11 i 10 miesięcznego szkolenia). W trakcie nauki kandydat otrzymuje bezpłatnie zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie oraz należnoœci finansowe przysługujšce kandydatom na żołnierzy zawodowych.

Szkolenie dla kandydatów rozpoczyna się:

w dniu 4 wrzeœnia 2007 roku, dla kandydatów bez przeszkolenia wojskowego (ze œrodowiska cywilnego), termin stawiennictwa 2 wrzeœnia 2007 r. do godz. 12.00;

w dniu 2 paŸdziernika 2007 roku, dla pozostałych kandydatów, termin stawiennictwa 1 paŸdziernika 2007 r. do godz. 12.00.

Uwaga: Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę Prywatności BRASSerwis.pl 2001 - 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?